Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

黄帝宅經   By:

Book cover

First Page:

书名: 黃帝宅經

Title: Huangdi Zhaijing Author: Unknown

欽定四庫全書子部七

相宅相墓之屬 宅經術數類三

提要

臣等謹案:《宅經二卷》,舊本題曰黄帝撰。案:《漢志》形法家有 《宫宅地形二十卷》,則相宅之書,較相墓為古。然《隋志》有《宅 吉凶論三卷》、《相宅圖八卷》,《舊唐志》有《五姓宅經二卷》, 皆不云出黄帝,是書盖依託也。考書中稱《黄帝二宅經》及淮南子、 李淳風、吕才等《宅經》二十有九種,則作書之時,本不偽稱黄帝, 特方技之流欲神其説,詭題黄帝作耳。其法分二十四路考尋休咎,以 八卦之位向乾坎艮震及辰為陽,巽離坤兑及戌為隂,陽以亥為首、巳 為尾,隂以巳為首、亥為尾,而主於隂陽相得,頗有義理,文辭亦皆 雅馴。《宋史藝文志》五行類有《相宅經一巻》,疑即此書,在術數 之中猶最為近古者矣。乾隆四十六年十月恭校上。

總纂官臣紀昀、臣陸錫熊、臣孫士毅 總校官臣陸費墀

宅經卷上

夫宅者,乃是隂陽之樞紐,人倫之軌模,非夫博物明賢而能悟斯道也 。就此五種,其最要者唯,有宅法而真秘術。凡人所居,無不在宅, 雖只大小不等,隂陽有殊,縱然客居一室之中,亦有善惡。大者大説 ,小者小論,犯者有災,鎮而禍止,猶藥病之效也。故宅者,人之本 ,人以宅為家居,若安即家代昌吉,若不安即門族衰微。墳墓川岡, 並同兹説,上之軍國,次及州郡縣邑,下之村坊署柵乃至山居,但人 所處皆其例焉,目見耳聞古制非一。

《黄帝二宅經》、《地典宅經》、《三元宅經》、《文王宅經》、《 孔子宅經》、《宅錦》、《宅撓》、《宅統》、《宅鏡》、《天老宅 經》、《劉根宅經》、《玄女宅經》、《司馬天師宅經》、《淮南子 宅經》、《王微宅經》、《司最宅經》、《劉晉平宅經》、《張子毫 宅經》、《八卦宅經》、《五兆宅經》、《玄悟宅經》、《六十四卦 宅經》、《右盤龍宅經》、《李淳風宅經》、《五姓宅經》、《呂才 宅經》、《飛陰亂伏宅經》、《子夏金門宅經》、《刁曇宅經》。

已上諸經其皆大同小異,亦皆自言秘妙,互推短長,若不遍求,即用 之不足。

近來學者,多攻五姓八宅,黄道白方,例皆違犯大經,未免災咎。所 以人犯修動,致令造者不居,却毁陰陽而無據效,豈不痛哉!況先賢 垂籍,誡勗昭彰,人自冥蒙,日用而不識其象者。日月乾坤,寒暑雌 雄,晝夜陰陽等,所以包羅萬象,舉一千從,運變無形而能化物,大 矣哉,陰陽之理也。經之陰者,生化物情之母也;陽者,生化物情之 父也。作天地之祖,為孕育之尊,順之則亨,逆之則否,何異公忠受 爵,違命變殃者乎!今採諸秘驗,分為二十四路,八卦九宫,配女男 之位,宅陰陽之界,考尋休咎,並無出前二宅。此實養生靈之聖法也 。

二十四路者,隨宅大小,中院分四面作二十四路,十干十二支乾艮坤 巽,共為二十四路,是也。乾將三男震坎艮,悉屬於陽位(即從西北 乾位之震為陽明矣),坤將三女巽離兊,悉屬陰之位(即從東南巽角順 之戌為陰明矣),是以陽不獨王,以陰為得(陽宅為宜修陰方 ),陰不獨王,以陽為得(如上說),亦如冬以温暖為徳,夏以凉冷為徳 ,男以女為徳,女以男為徳之義,《易訣》云:陰得陽,如暑得凉, 五姓咸和,百事俱昌。所以,徳位髙壯藹宻,即吉。重陰重陽則凶, 陽宅更招東方北方,陰宅更招西方南方為重也(是東面為辰南,西面 為戌北之位,斜分一條為... Continue reading book >>


eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books