Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Abydos De Aarde en haar Volken, 1906   By: (1850-1915)

Book cover

In "Abydos De Aarde en haar Volken, 1906" by Emile Amélineau, readers are taken on a fascinating journey through the ancient city of Abydos, located in Egypt. Amélineau's detailed descriptions and historical insights bring the city to life, allowing readers to envision its grandeur and significance in antiquity.

The author's extensive research and knowledge of Egyptian history are evident throughout the book, providing readers with a comprehensive understanding of Abydos and its cultural significance. From detailed explanations of the city's architecture to insights into its religious practices, Amélineau paints a vivid picture of this ancient civilization.

One of the standout features of the book is its inclusion of numerous illustrations and photographs that help bring the text to life. These visual aids not only enhance the reader's understanding of Abydos but also serve to further immerse them in the rich history of the city.

Overall, "Abydos De Aarde en haar Volken, 1906" is a captivating read for anyone interested in ancient history, archaeology, or Egyptian culture. Amélineau's meticulous research and engaging writing style make this book a valuable resource for those looking to delve deeper into the mysteries of Abydos and its people.

First Page:

Abydos

Naar het Fransch van E. Amelineau.

De legende van Osiris. Geschiedenis van Abydos in den tijd der egyptische dynastieën en in den christelijken tijd. De monumenten der stad en hun berooving. De tegenwoordige inwoners en hunne zeden.

Allereerst wil ik een woord van dankbare herinnering wijden aan het stadje, waar ik vier jaren van mijn leven heb doorgebracht en dat mij belangrijke gegevens heeft verschaft, welker gewicht plotseling voor de oogen der minst helderzienden een tijdvak heeft onthuld, waarvan men tot nu toe weinig wist en waaromtrent nu veel onwrikbaar vaststaat. Ik ga dus van het stadje Abydos in Egypte vertellen, om de herinneringen op te halen, die mij gebleven zijn uit dat deel van mijn leven en die den lezer van dienst kunnen zijn.

Zoo er ergens ter wereld een stad is, welker overlevering en geschiedenis tot die primitieve tijden opklimmen, waarin de gedachte van den nog kinderlijken mensch haar eerste levende stapjes deed op den weg van de beschaving, dan is die stad Abydos. Ten minste vijf duizend jaren vóór onze jaartelling was de plaats reeds van voldoende beteekenis, dat er de meeste kunsten bloeiden die te zamen het leven der menschen mooier maken, en reeds hadden zij een groote en zeldzame volmaking bereikt.

Sedert dien zoo ver achter ons liggenden tijd hebben heilige bedevaarten op een bepaalden tijd van het jaar, en wel den dag van den winterzonnestand, er een massa vreemden heen gevoerd, die de hulp kwamen inroepen van den weldadigen, in het bezit van Abydos zijnden, God of hem kwamen danken voor verleende gunsten; want als alle zeer oude steden en met hetzelfde recht had Abydos zijn gansche verleden met de legende van Osiris in verband gebracht, die zoo bekend is wat de gebeurtenissen in het groot betreft, en zoo onbekend is gebleven in de bijzonderheden... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books