Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Anekdoten Vermakelijke anekdoten, en historische herinneringen   By: (1802-1868)

Book cover

First Page:

OPMERKINGEN VAN DE BEWERKER: Gebruikte transcriptie: schuingedrukte tekst in het origineel is getranscribeerd tussen liggende streepjes: tekst ; vetgedrukte tekst in het origineel is getranscribeerd tussen is gelijk aan tekens: =tekst=; gespatiƫerde tekst in het origineel is getranscribeerd tussen tildes: ~tekst~; superscripts zijn verwijderd waar dit zonder verlies aan bete kenis kon (bijvoorbeeld in data); in andere gevallen wordt superscript tekst weergegeven als ^{tekst}; [f] staat voor het gulden teken; tekst die in het origineel klein kapitaal gedrukt is wordt hier weergegeven in KAPITALEN. Voetnoten zijn verplaatst naar direct onder de alinea waarop ze betrekking hebben. Correcties zijn vermeld in de Opmerkingen aan het einde van deze tekst.

ANEKDOTEN.

[Illustratie: Portret van Van Lennep]

VERMAKELIJKE ANEKDOTEN, EN HISTORISCHE HERINNERINGEN.

EEN NALATENSCHAP VAN MR. J. VAN LENNEP.

AMSTERDAM, GEBROEDERS KRAAY. 1870.

Deze Anekdoten waren bestemd voor eene uitgebreide verzameling, welke Mr. J. van Lennep wilde bijeenbrengen en in het licht zenden. De gevierde schrijver heeft dien arbeid niet mogen voltooien, maar toch had hij bij zijn betreurd afsterven reeds een aantal wetenswaardige en vermakelijke bijzonderheden verzameld[1] en bewerkt, die een vrij goed afgerond geheel vormden en bij gedeelten in een maandschrift werden opgenomen. De uitgevers meenen velen een genoegen te doen met deze nalatenschap van onzen begaafden landgenoot thans in haar geheel in ruimer kring verkrijgbaar te stellen.

[1] Vooral uit den Dictionnaire d'Anecdotes , waarmede VAN LENNEP zeer ingenomen was.

~Afgezanten.~ Er zijn, of er waren vroeger althans, Soevereinen, die gaarne zagen, dat een Gezant zich in hun tegenwoordigheid niet op zijn gemak bevond. Zoo verhaalt de Baron van Bielfeld in een zijner werken, dat Lodewijk XIV, gehoor verleenende aan den Baron van Pentenrieder, die den naam had dat hij nooit van zijn stuk geraakte, wrevelig werd toen hij bespeurde, hoe weinig indruk zijne tegenwoordigheid maakte op dien Gezant. Hem in verlegenheid willende brengen, viel hij hem in de rede bij de eerste woorden van zijn aanspraak, die aldus begon: "Sire, de Keizer, mijn meester, zendt mij tot Uwe Majesteit, om...." "Wat luider, mijn Heer de Gezant," zei de Koning op hoogen toon. "Wat hooger?" herhaalde de andere, zonder zich verlegen te toonen en hervatte: "De Keizer, mijn meester, Sire, zendt mij," enz., nu den Keizer 't eerst noemende en zijn aanspraak met vrijmoedigheid voortzettende. Die wijze van zich tegenover den Koning te gedragen, voegt de Schrijver er bij, deed eer aan het kloek vernuft van den Heer van Pentenrieder; maar of hij er de belangen van zijn meester door bevorderde, is een andere vraag.

Toch betaamt het een Gezant steeds de waardigheid op te houden van den Vorst of den Staat, die hem gezonden heeft. Dit deed o. a. een Spaansche Gezant tegenover Hendrik IV van Frankrijk, bij gelegenheid dat deze, na een vrij hevige woordenwisseling, had uitgeroepen: "Als 't mij invalt, dan stijg ik te paard, ga te Milaan ontbijten, te Rome de Mis hooren en te Napels middagmalen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books