Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Ang Katipunan   By:

Book cover

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

ANG KATIPUNAN

ALIWAN NA MAY DALAUANG BAHAGUI

TUGMA NA SINULAT NI

Gabriel Beato Francisco

Nangyari sa pulo nang Lusong nang taong 1896

ICATLONG CASULATAN

MAYNILA

Limbagan nang: "La Democracia," Villalobos, 5 Quiapo. 1899.

=Lumabas nang minsan sa Teatro Oriental=

Ang may ari ay natatahan sa daang S. Fernando, ika 16 na bahay, Binundoc at sa ika 4 na bahay, nayon nang San, Roque, Sampalok.

Ang aliwang ito ay nalathala na sa pamahayagang ANG KAPATID NANG BAYAN.

=UNANG BAHAGUI=

Ang butod ng digmaan ay bundok: sa paanan nito ay pamumutihan nang cahoy na lanca sa may mga buñga at bañgin na sagana sa baguing na cun tatanauin sa ibaba ay may lansañgan. Pagcahaui nang telon ay aauitin ang CANTO NACIONAL FILIPINO .

=Música.=

Ina naming Filipinas sa sandaigdiga'y hayag, ang cayaman at dilag ualang sucat macatulad.

Iyo namang caanacan lahing sadya cung sa tapang, di natatacot mamatay at marunong magsangalang.

Caya cayo lilo't tacsil na castilang sinuñgaling, dapat bayaran sa amin inyong mga pag alipin.

Lalo ang mga sucaban na fraileng tampalasan, ñgayon ay capanahunang magbayad sa mga utang.

Pag hinto nang auit ay muling magsisitaban nang copa at saca paguiguitna ang calahatan.

=Hablado.=

Josefo, Lusino, Kalingtong, Tomasa, Idéng at ilang mangluluas ng gulay, na umaauit hangang tumatacbo.

UNANG DIGMA

Sila rin

JOSEFO. Hali ... mga ale!...

LUSINO. Dalí ... mamang cuán!...

KALINT. Magsihimpil cayo!... ( ang katipunan ay naguupuan sa lilim ng isang cahoy, at ng tauagan ang mga mangluluas ay nagtindigan )

cami'y balitaan!... ¿mayroong sundalo cayong nadaanan nacasabay caya ó caya'y nasundan?...

TOMASA. Uala po!... ( gulat. )

JOSEFO. Uala! ( uurong at bubunutin ang sundang ).

TOMASA. ( gulat ) Uala po!...

JOSEFO. ( magara ) Uala baga sa boong paglacad cayong naquiquita. ( hahakbang ...)

TOMASA. Uala po!...

IDENG. Uala po!... ( gulat na gulat )

JOSEFO. !Maguing sa Barrancá at mga pilipil na daanan nila!...

TOMASA. Uala po!...

IDENG. Uala po!... ( gulat na gulat )

JOSEFO. ( paiquit ) Cun gayo'y caiñgat yaong mga lilo, tacsil, buhong, sucab dito sa pisao co at mahabang tabac.

TOMASA. ¡Ina co!

JOSEFO. Icao ay inanó at na paina!...

LUSINO. Magsilacad cayo at huag mañgamba at hindi aanhin naming magcasama at ang madaana'y pauang mag aadya.

TOMASA. Cun gayo'y salamat!...

IDENG. Cami po'y paalam!...

LUSINO. Dios ang mag in~gat sa boong lansañgan. ( Lalayo ng caunti )

JOSEFO. Catoto!... catoto!... sabihing maghintay at tayo'y humiñgi ng canin at ulam.

LUSING. Mga aling cuan!... mañgag hintay cayo!...

KALINT. Duluguí....

LUSINO. ( lalapit ) Ibabá ... sunong na bilao at cami'y iuanan ng itso't tabaco na sucat macain sa tahanang cubo.

TOMASA. ( Ibababa ) Cayo po'y cumuha

KALINT. Iuan na ang lahat.

LUSINO. Huag baga naman at cahabag habag ( sa cay Tomasa ) Ito'y quilala co na maraming anac ( sa cay Ideng ) Si comare naman ay may amang bulag.

JOSEFO. ( Cucuha sa bilao ) Maraming salamat!... salamat sa inyo!...

TOMASA. Cami'y lalacad na.

KALINT. Mañgag tuling cayo.

( Muling lalacad ang mga manglalacó. )

ICALAUANG DIGMA

Josefo at Lusino.

JOSEFO. Hindi nauucol cañgino mang tauo balamin ang duk hang may laco sa ulo.

LUSINO ¡Ano ang gagauin!... tayo nama'y uala ualang maibili at ualang masila uala naman tayong sucat na magaua sa mga mayamang lubhang masagana.

Caya ang marapat ating pagtiimin bagang at panigbi na nagcacadiin ang gauang masama na masamang gauin ay ipaquibilang sa gauang magaling... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books