Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Ang Sintang Dalisay ni Julieta at Romeo   By:

Book cover

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g. Mistakes in the original published work has been retained in this edition.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit. Hinayaang manatili sa edisyong ito ang mga pagakakamali sa orihinal na pagkakalimbag.]

ANG SINTANG DALISAY

NI

JULIETA AT ROMEO

Tulà sa uicang tagalog

NI

G.D. Roke.

Unang pagcalimbag

MAYNILA

Imp. Tagala. 1901

SA CADALAGAHAN

AT

CABAGUNTAUHANG

TUBO SA SANGCAPULUAN

Dinala[1] n~g palad na di cayat asam sa natitiualag na Bayanbayanan, dacong Habagatan n~g Sangcapuluan, at sa di calipi[2] punong pamumuhay,

Ito'y natatayo sa paa n~g bundoc, capoua tatlong panig sa taric ay cubcob at ang sa harapan caragata't tunog n~g laguing daluyong pag uauari'y handog.

Masigla cong isip na casalucuyang nagcusang cumilos sa cau uculan lungcot at iba pa hindi gunam gunam sa dahilang nasa na maguing panglibang.

Ang anyong mapanglao iiral pag guiit n~g oras na dapat ipantuyong pauis at n~gayong padilim ang gabi'y caparis, ang lupang libin~gang hangahan n~g isip.

Lansaguin ang gayong magmoog ang agap sa tauong maualay ¡n~g panaho'y atas! sa capilas puso't bun~gang m~ga lunas n~g ibang pagluha ¡ito ang mabigat!

Ang pagayong panglao catan cayang pait sa pusong uari rin n~g asauang ibig, at n~g m~ga dugong mahal ang umaquit na aco'y mag alio tumula n~g auit.

Sa cutad na isip ito'y cunang latag sa mata n~g ibig magdamot lumasap, di sariling catha't may quinunang ugat, linangcapang acma at cayang saguisag.

Tapat ang luhog cong tangapin at handog sa iniyo, ang aba't malumbay na pagod, m~ga dalaga't bagong tauong sipot sa mahal cong Bayan[3] may puring umirog,

Aqui't hindi iniyo dusta't capintasan[4] na ucol iputong sa gaya cong mang mang, gayon ma'y ibayo maguing paquinabang cung iniyong liliman naguing 'Bun~gang Panglao.'

=Ang tumula.=

PUNO NANG SALITA

Nang panahong lacad sa isang daigdig, dulo ng patalim ang hantun~gang galit, ina aring ley at tanging matuid ang gumauad hatol sa tauong may isip.

Tila baga'y Dios, na lubhang daquilá hindi,i inangcap sa mahal na lic ha, ang dapat maghusay may balac na dila sa nan~gadidimlan sa hibo n~g lupa.

Taga pamahala sa titic na utos sa sala n~g tauo't ibang sauing quilos. caya mamalayan sa sacop sigalot cung naibun~ga na'y caquilaquilabot.

Ang madlang inin~gat tan~gang cailan~gan n~g Capangyarihan ualang caya't culang, nabibirong lahat n~g dapat gumalang hindi man~gadala cahit marapatan.

N~g tauo ay gauang liban~gan ang quintab n~g cani caniyang patalim na sacbat, pamuting malupit sa alin mang lacad, sa tuluga'y bantay at tangulang hagap.

Tila di gunitang natalong patalim casing isang lupit pilit cadamay rin, harap n~g lingatong cung sa labas galing n~g bayan n~gang cani canila'y may supling.

Ang lacas n~g camay ang tangîng pan~gahas sa puso ay api ang carapat dapat, catouirang tungcol at síya rin ang agap camuc ha'y calizin mabantog may linsad.

Ang pagayong asal hapung pag iisip nin~gas sa silacbo'y lalo pang malabis, sa isang lupaing binucalang batis n~g abáng sintahang dahil niyaring auit.

Ito ang Veronang[5] masanghayang ciudad na sa paniuala sa panahong tahac, Bartolome della Seala ang bansag, Principeng may puri sa tungcol malin~gap.

May dalauang tiyang hindi magcahinlog, ang pag iibigan malinao na lugod, doo'y nagsitubó sa yaman ay tampoc, sa dugong mataas n~g calac hay sipot.

Bunieng Capuleto, na ugaling tauag sa uua at tiyang aquing pinahayag, at cay Montesco, bigay namang bansag sa isa at capoua capuriha'y ganap.

N~gunit n~g dumating pagcat caraniuan tamis uma asim n~g pag iibigan, sa dahilang ito cacamunting bagay sama an n~g loob ang pilit umiiral

At palibhasa n~ga sa balat n~g mundo, matouain di ilan sa gauang mangbuyo... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books