Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Ang Tunay na Buhay ni P. Dr. Jose Burgos   By: (1875-1958)

Book cover

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.] [Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

ANG TUNAY NA BÚHAY

NI

P. Dr. JOSÉ BURGOS =at nang man~ga nacasama niya= =na sina P. Jacinto Zamora,= =P. Mariano Gómez at ang= =nadayang Miguel= =Zaldua=

SINULAT NI HONORIO LÓPEZ Periodistang tagalog, Director artístico sa Kapisanan nang man~ga autores lírico dramático La Juventud Filipina at Autor nang maraming casulatan: Kalendario, istoria, biografia, etc., etc.

=ICALÁUANG PAGCAHAYAG.=

MAYNILA: 1912.

=IMPRENTA, LIBRERIA AT PAPELERIA= NI =J. MARTINEZ.= Plaza Moraga 34 36, Plaza Calderón 108 at Estraude 7, Binundok.

=Ang ala alang handóg=

Sa cay P. Dr. José Burgós (30 taon), P. Jacinto Zamora (35 taón), P. Mariano Gómez (85 taón) at sa nadamay na si Miguel Zaldua, lubós na dinaya nang man~ga fraile, inihahandóg co itong abang ala ala, sa canilang pagcamatay sa bibitayáng itinayó sa pooc nang Espaldon ó Bagumbayan nang icá 28 nang Febrero nang 1872.

HONORIO LÓPEZ .

[Larawan: P. DR. JOSÉ BURGOS.]

=Sa man~ga nanasang liyag=

PASIMULA

Sa tapát n~g nasang namuco sa dibdib, tapát na pagsintang namahay sa isip na maipahayag canilang sinapit, tanang guni guni'y linupig na tiquís.

Cusang pinatuloy tumiim sa hagap ang pinanghauacan ang nanasang liag may ganáp na bait camahalang in~gat, macapagpupuno sa caculan~gang lahat.

Ito n~ga't hindi iba tunay dinaanan n~g canilang «búhay» sa Mundong ibabao, na cusang natapos sa abang bitayan, sa pagsintang lubós sa tinubuang bayan.

Sila't hindi iba m~ga sacsing tapat, unang «monumento» ng pagpapahamac niyong m~ga fraile sa cainguitang caguiat n~g dunong at yaman tubong Filipinas.

Sila namang tunay ang unang larauan na dapat tularan nating calahatan sa pag uusig n~ga n~g caguinhauahan nitong ating bayang lagui sa ligamgam.

Caya ang marapat, oh m~ga capatid: silang m~ga «Martir» alalahaning tiquís, huag lilimutin laguing isa isip alang alang baga sa m~ga sinapit.

Gayon din naman sa cailan pa man dapat casuclaman ... m~ga fraileng tanan na nagcucunuari «Ministrong» maran~gal «n~g Dios na Poon», bago'y m~ga hunghang.

Caya ang mabuti ay tularang lubós m~ga halimbaua ni na Padre Burgos, Gómez at Zamora na pauang tagalog sa tinubuang bayan marunong umirog.

Sa baua't may nasang ibig na bumatid n~g canilang búhay tunay na sinapit basahing tuluyan pagtiagaang tiquís cusang ipatuloy itong natititic.

Bahala na sana inyong camahalan mag lapat nang ganap sa labis at culang sa baua't talatang inyong matagpuan uari'y nalilihis doon sa catuiran.

N~guni't ang samo co bago mo punahín ang lihís sa uari, maiguing linin~gin maca ca sacali naman na malinsil sa daang casamaan malagos na tambing.

Cung magcacagayon ang pasasalamat sa camahalan mo aquing iguinagauad at mag utos naman sa lahat nang oras sa laang capatid na casuyong tapat.

=Honorio López.=

=ANG TUNAY NA BÚHAY

NI

Dr. JOSÉ BURGOS, Pbro.=

AT NANG MAN~GA CASAMA.

PÚNO NANG SALITÁ

Sa bayan n~g Vigan daraquilang ciudad Fernandinang sacdál sagana sa galác sa buong Iloco na ualang catulad doon naguing tauo si Burgos na hayág.

Taóng isang libo ualong daang tunay apat na puo't dalua siyang cabilan~gan nang siya'y ianác nang ináng hinirang may tacot sa Dios, mabuting magmahal.

Siya'y na uucol sa isang «familia» na iguinagalang natatan~gi baga sa buting ugali at gauang maganda sa ciudad na yaong mayaman sa sayá.

Mulang camusmusan nitong ating Burgos sa bait na taglay uala nang aayos gayon din sa talas nang isip na impóc, caya't maaga siyang pinaturuang lubós... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books