Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Atalanta in Calydon   By: (1837-1909)

Book cover

First Page:

E text prepared by Al Haines

ATALANTA IN CALYDON

A Tragedy

by

ALGERNON CHARLES SWINBURNE

A New Edition

Tous zontas eu dran. katthanon de pas aner Ge kai skia. to meden eis ouden repei

EUR. Fr. Mel. 20 (537).

London: Chatto & Windus, Piccadilly Printed by Spottiswoode and Co., New Street Square and Parliament Street

1885

TO THE MEMORY

OF

WALTER SAVAGE LANDOR

I NOW DEDICATE, WITH EQUAL AFFECTION, REVERENCE, AND REGRET, A POEM INSCRIBED TO HIM WHILE YET ALIVE IN WORDS WHICH ARE NOW RETAINED BECAUSE THEY WERE LAID BEFORE HIM; AND TO WHICH, RATHER THAN CANCEL THEM, I HAVE ADDED SUCH OTHERS AS WERE EVOKED BY THE NEWS OF HIS DEATH: THAT THOUGH LOSING THE PLEASURE I MAY NOT LOSE THE HONOUR OF INSCRIBING IN FRONT OF MY WORK THE HIGHEST OF CONTEMPORARY NAMES.

oixeo de Boreethen apotropos' alla se Numphai egagon aspasian edupnooi kath' ala, plerousai melitos theothen stoma, me ti Poseidon blapsei, en osin exon sen meligerun opa. toios aoidos ephus: emeis d' eti klaiomen, oi sou deuometh' oixomenou, kai se pothoumen aei. eipe de Pieridon tis anastrephtheisa pros allen: elthen, idou, panton philtatos elthe broton, stemmata drepsamenos neothelea xersi geraiais, kai polion daphnais amphekalupse kara, 10 edu ti Sikelikais epi pektisin, edu ti xordais, aisomenos: pollen gar meteballe luran, pollaki d' en bessaisi kathemenon euren Apollon, anthesi d' estepsen, terpna d' edoke legein, Pana t' aeimneston te Pitun Koruthon te dusedron, en t' ephilese thean thnetos Amadruada: pontou d' en megaroisin ekoimise Kumodameian, ten t' Agamemnonian paid' apedoke patri, pros d' ierous Delphous theoplekton epempsen Oresten, teiromenon stugerais entha kai entha theais. 20

oixeo de kai aneuthe philon kai aneuthen aoides, drepsomenos malakes anthea Persephones. oixeo: kouk et' esei, kouk au pote soi paredoumai azomenos, xeiron xersi thigon osiais: nun d' au mnesamenon glukupikros upeluthen aidos, oia tuxon oiou pros sethen oios exo: oupote sois, geron, omma philois philon ommasi terpso, ses, geron, apsamenos, philtate, dechiteras. e psaphara konis, e psapharos bios esti: ti touton meion ephemerion; ou konis alla bios. 10 alla moi eduteros ge peleis polu ton et' eonton, epleo gar: soi men tauta thanonti phero, paura men, all' apo keros etetuma: med' apotrephtheis, pros de balon eti nun esuxon omma dexou. ou gar exo, mega de ti thelon, sethen achia dounai, thaptomenou per apon: ou gar enestin emoi: oude melikretou parexein ganos : ei gar eneie kai se xeroin psausai kai se pot' authis idein, dakrusi te spondais te kara philon amphipoleuein ophthalmous th' ierous sous ieron te demas. 20 eith' ophelon: mala gar tad' an ampauseie merimnes: nun de prosothen aneu sematos oikton ago: oud' epitumbidion threno melos, all' apamuntheis, all' apaneuthen exon amphidakruta pathe. alla su xaire thanon, kai exon geras isthi pros andron pros te theon, enerois ei tis epesti theos. xaire geron, phile xaire pater, polu phertat' aoidon on idomen, polu de phertat' aeisomenon: xaire, kai olbon exois, oion ge thanontes exousin, esuxian exthras kai philotetos ater. 30 sematos oixomenou soi mnemat' es usteron estai, soi te phile mneme mnematos oixomenou: on Xarites klaiousi theai, klaiei d' Aphrodite kallixorois Mouson terpsamene stephanois. ou gar apach ierous pote geras etripsen aoidous: tende to son phainei mnema tod' aglaian. e philos es makaressi brotos, soi d' ei tini Numphai dora potheina nemein, ustata dor', edosan. tas nun xalkeos upnos ebe kai anenemos aion, kai sunthaptomenai moiran exousi mian. 40 eudeis kai su, kalon kai agakluton en xthoni koilei upnon ephikomenos, ses aponosphi patras, tele para chanthou Tursenikon oidma katheudeis namatos, e d' eti se maia se gaia pothei, all' apexeis, kai prosthe philoptolis on per apeipas: eude: makar d' emin oud' amegartos esei... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books