Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Auvergne De Aarde en haar Volken, 1906   By:

Book cover

Auvergne De Aarde en haar Volken, 1906 by G. Bosch is a captivating and informative read that delves into the history, culture, and geography of the Auvergne region in France. The author's detailed research and vivid descriptions paint a vivid picture of the people, landscapes, and traditions of this unique area. From the ancient volcanoes to the quaint villages, readers are taken on a journey through time and space, learning about the rich heritage and natural beauty of Auvergne.

One of the strengths of this book is the author's ability to bring the region to life through his writing. His passion for Auvergne is evident on every page, and readers will find themselves engrossed in the stories and anecdotes that he shares. Whether describing the local cuisine, the traditional music and dance, or the stunning vistas of the countryside, Bosch's prose is both engaging and informative.

In addition to the compelling narrative, Auvergne De Aarde en haar Volken is also filled with stunning photographs and illustrations that further enhance the reading experience. These visual elements help to transport the reader directly to Auvergne, allowing them to truly immerse themselves in the beauty and charm of the region.

Overall, Auvergne De Aarde en haar Volken, 1906 is a must-read for anyone interested in travel, history, or cultural studies. It is a well-researched and engaging book that will leave readers with a newfound appreciation for Auvergne and its people.

First Page:

Auvergne.

(Puy de Dôme en Cantal).

Door G. Bosch.

In den afgeloopen winter speelde het toeval mij kort na elkaar boeken en tijdschriften in de hand, die den geologischen toestand van het hoogland van Auvergne behandelden.

Het gelezene wekte zoo zeer de belangstelling op, dat uitgebreider lektuur over dit onderwep gezocht en gevonden werd, en langzamerhand het plan tot rijpheid kwam om in den zomer die streken eens te gaan bezoeken.

De eerste bronnen, die voor de reis geraadpleegd werden, waren natuurlijk reisgidsen en onder deze bijzonder die van Ioanne "Auvergne et Centre", omdat voor eene streek in Frankrijk een fransche reisgids het beste geacht moest worden. Toch bleek later dat dit niet geheel uitkomt. De schrijver toch van dien gids is niet kunnen ontsnappen van het algemeen gebrek zijner landgenooten. De Franschen houden namelijk zoo verbazend veel van hun land, dat zij niet kunnen nalaten zich aan overdrijving schuldig te maken, als zij er over spreken of schrijven. Wat bekoorlijk en lief is, wordt prachtig; wat minder goed en minder fraai is, wordt verzwegen. Mijn indruk van het land, in korte woorden saâmgevat, is, dat de vorming van het land, bijna aan alle zijden en bij elken stap herinnerende aan zijnen vulkanischen oorsprong, zoo hoogst belangwekkend is, en dat daarnaast de historische gebouwen, zoowel de nog in hun geheel aanwezige als de bouwvallen, zóó mooi en zóó belangrijk zijn, dat de reiziger niet eens de inderdaad fraaie natuurtafereelen, die niet zelden naast en dikwijls boven het andere de aandacht trekken, noodig heeft om zich schadeloos te stellen voor het minder aangename dat eene minder bereisde streek hem soms bieden kan... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books