Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Avondstonden   By: (1812-1883)

Book cover

Avondstonden is a beautifully written novel by Hendrik Conscience that dives deep into the complexities of love, duty, and sacrifice. The story follows the life of a young woman named Elize who is torn between her love for two men - one who represents security and stability, and the other who ignites her passion and desire for true happiness.

Conscience's writing is both captivating and emotional, drawing the reader into Elize's world and making them feel every emotion she experiences. The author skillfully explores the internal struggles of his characters and their ultimate choices, leaving the reader pondering their own beliefs about love and relationships.

The novel is set against the backdrop of 19th-century Belgium, adding a historical element that enhances the richness of the story. Conscience's attention to detail and vivid descriptions paint a vivid picture of the time period, immersing the reader in a world of romance, betrayal, and redemption.

Overall, Avondstonden is a thought-provoking and engaging read that will stay with you long after you've turned the final page. Hendrik Conscience has created a timeless masterpiece that explores the complexities of the human heart and the power of love in a way that is both moving and profound.

First Page:

HENDRIK CONSCIENCE

Avondstonden

INHOUD

Quinten Massys

De engel des goeds en de geest des kwaads

De nieuwe Niobe

Weetlust en geloof

Het beulskind

De geest

De schoolmeester ten tijde van Maria Theresia

De kwade hand

Striata Formosissima of de Dahlia's koorts

[Illustratie: De abdisse nam het boek uit handen der non.]

QUINTEN MASSYS

Omtrent den jare 1480 stonden bij de Gasthuisbeemden, te Antwerpen, eenige kleine huisjes, welke het klooster van ter Zieken toebehoorden en aan geringe menschen werden verhuurd. Zij waren meestal bewoond door ambachtsgezellen, die van hun arbeidsloon met moeite genoeg konden overhouden om de wekelijksche huurpenningen te betalen; of wel door oude lieden, die met de grootste zuinigheid van het geld, dat zij in jongere jaren gespaard hadden, nu moesten leven.

In een der minst vervallene dezer huisjes woonde in dien tijd eene weduwe met haren eenigen zoon. Alhoewel zij niets in eigendom op de wereld bezat, hadden niettemin vreugde en genoegen altijd onder haar dak gewoond; zij droeg hare armoede met het grootste geduld en zou niet licht haren nederigen staat tegen eenen beteren verruild hebben. Haar geluk bestond in de arbeidzaamheid van haren zoon en in de zuivere genegenheid, die hij haar toedroeg. Daar zij eene teedere moeder was en al het gevoel van haar liefderijk hart op haren zoon gekeerd had, was het haar een genoegzaam gelukzalig lot, zich door hem zoo bemind te zien... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books