Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Búhay na Pinagdaanan ni Juan Tamad na Anac ni Fabio at ni Sofia Sa Caharian nang Portugal, na Hinañgo sa Novela   By:

Book cover

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

[Patalastas: Imprenta at Libreria ni J. Martinez]

=BÚHAY NA PINAGDAANAN=

NI

=Juan Tamad=

NA ANAC NI

FABIO AT NI SOFIA.

SA CAHARIAN NANG PORTUGAL,

NA HINAN~GO SA NOVELA.

=MAYNILA, 1920.=

IMPRENTA, LIBRERIA AT PAPELERIA

NI

=J. MARTINEZ=

P. Moraga 31 36, Tel. 5005 P. Calderón 108, Cabildo 253 Intramuros. Tel. 3283.

BÚHAY NA PINAGDAANAN

NI

=Juan Tamad=

NA ANAC NI

=FABIO AT NI SOFIA=

SA CAHARIAN NANG PORTUGAL,

NA HINAN~GO SA NOVELA.

Oh serenísimang maauaing Iná sa tauong cristiano na iyong oveja, sa lupa at Lan~git n~galan mo ay siyáng tinatauag namin sa toui toui na.

Icao po ang Torre at cabán n~g tipán Iná nang sumacop sa sala nang tanan, cami pong inapó ni Eva,t, ni Adán sa lubós mong aua cami,i, nananaban.

Ituto mo rin po Ináng mapagpala masayod na lahat yaring ninanasa, mapuról cong isip capós na acala matutuhan co rin ang isasalita.

Man~ga camahalang napapauang nobles may sinimpang dunong at tahó sa leyes, manipis cong alam at salát na isip nangahás cahima,t, di talastas batid.

Lumalacad aco,i, piquít ang capara ang landás na daa,i, hindi tanto,t, taya, pan~gahás cong isip doon umaasa sa pa honrang lin~gap nang m~ga bihasa.

Pinagsisiyá na nang bait co,t, isip lathala nang verso,i, ayos sa matouid, sa man~ga bihasa,i, culang din at lihis anyayang pa honra ay inihihibic.

Pinupuring tunay niring sumusuyo ang man~gag anyayang malin~gaping puso, cahit di dalisay sa lustre,i, malabo ay paparahin nang brillante at guintó.

Gayon din sa hindi,t, aayao lumin~gap yaring si I.A. nag papasalamat, itong ninanasang ibig na matatap ay búhay nang isang sa novela,i, banság.

Na dili umano,i, nang panahóng una sa reinong Portugal sabi sa novela, sa sacop din nito na Visadang villa doon ay mayroong pobreng, mag asaua.

Fabio ang lalaqui tunay na pan~galan ang casi,t, esposa ay Sofia naman, mag asauang ito,i, buhat nang macasal sapól sa dálita,t, ualang pamumuhay.

Capagca bata na ay itong si Fabio hanap búhay niya ay pag jujuego, nang magca asaua,i, siya ring oficio na pinagcucunan canilang sustento.

Maguing ilang taón yaong pag sasama matrimoniong mahal nag supling namun~ga, nang isang lalaquing quias ay maganda naguing n~gala,i, Juan nang mabinyagan na.

Malaqui ang toua,t, ualang pagcaronan dito sa cay Juan niyong pag mamahal, palibhasa,i, uala at iisa lamang di ibig ni Fabiong bata ay oouang.

Ináng si Sofia,i, ualang guinagaua arao, gabi cundi ang pag aarugá, si Fabiong asaua ay palaguing uala hanap ang sugalan at pagalagala.

Pagsapit nang hapon ooui sa bahay dadaan sa tinda,t, mamimili naman, madla,t, sarisaring man~ga cailan~gan na cacanin nila sa pag hahapunan.

Doon sa canila cun siya,i, dumating sa casi,t, esposa ay sisiyasatin, baca ang anác tang mutyang guiniguilio pina iiyac mo,t, di mo linilin~gil.

¡Iná co! ang sagót ni Sofia naman uala acong gaua cun hindi hauacan, cahit nag luluto,i, quinacaulayao sa pan~gin~gilag co na baca omouang.

Anitong si Fabio na sintang esposo gayon n~ga ang aquing ibig guinugusto, icao ay hindi man macapag trabajo bata,i, houag lamang pababayaan mo.

Pagcaca umagang macapag almusal paalis na siya,t, punta sa sugalan, sa aua n~g Dios guinagaling naman sa touing ooui ay may panalunan.

Lumalaqui naman anác nilang ito di nag cacaramdam sa aua ni Cristo, matanto at siya,i, mahal na totoo ang sugo nang iná,i, hindi asicaso.

Ináng nag mamahal ay di alintana cahit di sumunod cun utusan niya, loob ay malinis sa anác na sinta palibhasa,i, bugtong at iisa isa... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books