Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Beknopte Geschiedenis van Friesland in Hoofdtrekken   By:

Book cover

First Page:

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND IN HOOFDTREKKEN.

"Van waar mag het toch zijn, vraagt de Geschiedvorscher, dat de =Nederlanders= zich zoo vaak op de =Batavieren= beroepen, als op hunne Voorvaders, uit wier bloed zij zeggen gesproten te zijn, daar zulks historisch betwistbaar is? Wel waren zij de vroegste en =meest beroemde bewoners= van een voornaam gedeelte des lands, maar onze eigenlijke =voorvaderen= waren zij niet. De Batavieren verdwenen uit de Geschiedenis. Zoodanig was het niet met de =Friezen=. Boven vele andere Europesche volken hebben zij dit vooruit, dat zij niet zijn ondergegaan bij die geweldige omkeering der volken. Immer behielden zij den reeds lang ingenomen grond, toen bijna alle landen van Europa van bewoners verwisselden. Hier woonde de stam, welke zich staande hield, te midden dier groote Europesche beroering, en hare plaatsen aan geene andere inruilde. Zij echter breidde zich verder uit, van het Vlie tot aan de Schelde; en altijd hier stand houdende, is uit haar het nageslacht voortgesproten, dat immer deze landen bewoonde. Meer dan Batavieren en Kaninefaten noemen wij, Nederlanders, daarom =de Friezen= eigenlijk =onze vaderen=; dat heldhaftige geslacht, hetwelk voor de teregt vereerde Batavieren niet onderdeed; over wier naam wel is waar geen zoo poëtische gloed ligt, als over de Batavieren, maar meer historische waarheid; die daar staan te midden der volksberoeringen en overstroomingen, als de krachtige eik in het woud, die de stormen tart en door den stroom der wateren niet ontworteld wordt. Hen ontmoeten wij reeds =vóór= onze Christelijke tijdrekening, en hun nakroost, zich telkens verder over ons Vaderland uitbreidende, heeft zich later weder binnen enger grenzen voortgeplant, tot op onze dagen. En waarlijk, indien een Friso hun Stamvader is geweest, dan hebben de dichterlijke tafereelen meer historische waarheid geboekt, dien als onzen stamvader vermeldende, dan een' Bato, wiens nakroost verdween."

Prof. H. J. ROYAARDS.

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND IN HOOFDTREKKEN;

bevattende een Overzigt van de lotgevallen der Friezen en van de voornaamste gebeurtenissen, gedurende bijna tweeduizend jaren in dit land voorgevallen.

UIT VELE VROEGERE EN LATERE BRONNEN BEWERKT,

DOOR

W. EEKHOFF

Archivarius der stad Leeuwarden, Voorzitter van de Tweede Afdeeling der werkende Leden van het Friesch Genootschap van Geschied , Oudheid en Taalkunde, Lid van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden en van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

Met eene Schetskaart van den waarschijnlijken toestand van het land der Friezen en hunne naburen, omstreeks den aanvang onzer tijdrekening.

Historische zin, of eerbied voor de gedenkteekenen, de geschiedenis en de groote mannen des vaderlands, is het sieraad van een volk, dat in der vaderen glorie zijne eer en in de liefde voor zijn land zijn roem stelt.

TE LEEUWARDEN, BIJ

W. EEKHOFF.

1851.

De Schrijver en Uitgever van dit werk stelt zijn regt van kopij, tegen nadruk, verkorting, verkleining, vertaling of verandering van vorm, onder bescherming der Wet, van den 25 Jan. 1817, aan wier eischen hij heeft voldaan.

VOORREDE.

Bij dezen neem ik de vrijheid mijne landgenooten aan te bieden eene =Beknopte Geschiedenis van Friesland, in Hoofdtrekken=. Verscheidene redenen hebben mij bewogen, dit onderwerp te behandelen en deze bewerking in het licht te geven. De belangrijkheid van die geschiedenis op zich zelve en in verband met die des vaderlands, het gemis van een bevattelijk geschreven handboek over dit onderwerp, de wensch van velen om zulk een werk, ingerigt naar de behoeften van dezen tijd, te bezitten, de zucht om nuttig te zijn, en bovenal mijne aangeborene neiging voor de beoefening van die geschiedenis en liefde voor alle kennis en kunst, welke tot =Friesland= in betrekking staan, ziet daar de drangredenen, welke eindelijk mijn schroom en wantrouwen van eigene krachten hebben overwonnen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books