Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Bij de Parsi's van Bombay en Gudsjerat De Aarde en haar Volken, 1909-1910   By: (1850-)

Book cover

Bij de Parsi's van Bombay en Gudsjerat is a fascinating and insightful exploration of the Parsi community in Bombay and Gujarat. Delphine Menant provides a detailed account of their history, customs, and way of life, offering readers a glimpse into a culture that is often misunderstood or overlooked.

The author's writing is engaging and thorough, drawing readers in with vivid descriptions and personal anecdotes. She deftly navigates the complexities of the Parsi community, shedding light on their traditions, beliefs, and struggles. Menant's deep respect for the Parsi people shines through in her writing, creating a portrait that is both nuanced and respectful.

One of the most compelling aspects of this book is Menant's examination of the Parsi's relationship with nature and the environment. She highlights the community's deep reverence for the earth and its resources, offering a stark contrast to the modern world's rampant consumerism and environmental degradation.

Overall, Bij de Parsi's van Bombay en Gudsjerat is a thought-provoking and enlightening read that will appeal to anyone interested in Indian culture, history, or sociology. Menant's thorough research and empathetic storytelling make this book a must-read for anyone looking to expand their understanding of the diverse and rich tapestry of human experience.

First Page:

Bij de Parsi's van Bombay en Gudsjerat.

Naar het Fransch van Mej. D. Menant.

I.

Wat de Parsi's zijn. Overzicht van den godsdienst van Zoroaster. De sociale en politieke beteekenis der Parsi's in Indië. Enkele karakteristieke en algemeene trekken van hun openbaar en particulier leven. De Parsi's uit Bombay en hun occidentalisme. Rijkdom en weldadigheid. Hun bevoorrechte plaats. Beschrijving van twee godsdienstige ceremoniën: de bekleeding met de heilige kenteekenen en het huwelijk.

In de maand October 1900 kwam ik te Bombay, om de studie voort te zetten, die ik begonnen was over de godsdienstige en maatschappelijke gebruiken der Parsi's. Dat werk zou mij noodzaken, mij in een bepaalde streek op te houden, daar waar de Parsi's tegenwoordig wonen, dat is dus in Bombay en Gudsjerat. Zoo was mij mijn weg van te voren aangewezen.

De Parsi's zijn de afstammelingen van een klein troepje uitgewekenen uit Perzië, die, vluchtend voor de mohammedaansche overheersching, in de achtste eeuw een schuilplaats kwamen zoeken bij de gastvrije volken van de kusten der Arabische Zee. Ze behielden de zuiverheid van hun geloof en van hun ras, door alle verbintenissen met vreemdelingen te vermijden en door met angstvallige zorg hun heilige boeken te verbergen, waarin de voorschriften van hun godsdienst vervat waren... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books