Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Cvičení maličkých ve svatém náboženství křesťansko-katolickém   By: (1825-1891)

Book cover

First Page:

(Zaèátek knihy) (3. str.)

Cvièení malièkých

ve svatém nábo¾enství

køes»ansko katolickém

ponejvíce v prostonárodním rýmování

podává

PEREGRIN OBDR®ÁLEK, èestný konsistorní rada, faráø v Bøestì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tøetí opravené a rozmno¾ené vydání. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

V BRNÌ 1890. ~~~~~~ Tiskem knihtiskárny benediktinù v Brnì. Nákladem vlastním.

(4. str.)

S povolením nejdùstojnìj¹í biskupské konsistoøe brnìnské ddto 15. února 1883 èís. 559 vydáno a biskupskou ordinariatní kurrendou ddto 25. øíjna 1883 èís. 3636/II odporuèeno.

V¹ecka práva se vyhra¾ují.

(dal¹í strany)

I. O stvoøení.

Co zde bylo, ne¾ byl svìt stvoøen?

Napøed nebylo tu nièeho Kromì Pána Boha samého.

Kdo stvoøil nebe i zemi?

Pán Bùh stvoøil nebe, zemi S ostatními tvory v¹emi. I naplnil krásné nebe Andìlíèky kolem sebe. K tomu v¹emu nebylo mu tøeba Ani písku, kamení neb døeva; Nemìl sekery a kladiva Ani nìjakého staviva. Jak se mu co zalíbilo. Pán Bùh øek', a ji¾ to bylo. V ¹esti dnech v¹e upravil, Ani¾ se byl unavil.

V jakém poøádku to Pán Bùh stvoøil? Co stvoøil první den?

První den Bùh øek', by svìtlo bylo, A to hned se libì rozsvítilo. Oblohu uèinil druhý den. Tøetí: z vod vystoupla zemì ven, Na ní stvoøil stromy, køe a travièky. Ètvrtý den pak: Slunce, mìsíc, hvìzdièky. Pátý den v povìtøí ptáky A ve vodách ryby, raky. ©estý den ostatní tvory hned, Èlovìka jak pána naposled. Sedmý den od díla odpoèal, A tím lidem moudrý pøíklad dal, Aby v nedìli si odpoèali, Na Boha a du¹i vzpomínali.

Jak stvoøil Pán Bùh prvního èlovìka?

Bùh uèinil z hlíny tìlo, Mìlo oèi, nevidìlo, Mìlo ústa, nemluvilo, Mìlo nohy, nechodilo, Mìlo ruce, nedìlalo, Ono bylo, jakby spalo. Bylo je¹tì ne¾ivoucí, Proto Pán Bùh v¹emohoucí Vdechl jemu ¾ivou du¹i, A hned èlovìk jak se slu¹í: Vidìl, sly¹el, mluvil, jedl, stál, A Pán Bùh mu jméno Adam dal. Uèinil ho k podobenství svému, K obrazu Bo¾ímu spanilému.

Kam Pán Bùh Adama postavil, kde by pøebýval?

Do ráje ho postavil, By tam nad v¹ím pánem byl. Nad ptáèátky, nad rybami, Nade v¹emi zvíøátkami. Maje ráj ten vzdìlávati, Nemusil se namáhati.

By Adamu smutno nebylo, co se Pánu Bohu zlíbilo?

By Adamu smutno nebylo, Tu se Pánu Bohu zlíbilo: Pøipoji» mu pomocnici, Podobnou mu spoleènici.

Jak tu spoleènici Pán Bùh udìlal?

Pán Bùh tak ji udìlal: Jedenkrát kdy¾ Adam spal, Vyòal ¾ebro z boku jeho A udìlal Evu z nìho. Oba spolu v ráji ¾ili, Prarodièi na¹i byli.

Jak bylo na¹im prarodièùm v ráji?

V ráji tom jim dobøe bylo, Neb jim tam nic nechybilo; Ba i sám Bùh s nimi obcoval, Jim jen jedno pøikázaní dal: Ze v¹ech stromù rajských jísti mù¾ete, Jenom z prostøedního ne! sic umøete!

Mohli snadno poslechnouti?

Snadno mohli poslechnouti, Tomu stromu se vyhnouti. Jednou v¹ak si Eva vy¹la, A té¾ k tomu stromu pøi¹la. Na tom stromì sedìl had, A zaèal ji pøemlouva»: Jezte z nìho, neumøete, Ale jako Bùh budete.

II. Pád prvních rodièù.

Uposlechla Eva? Vzala z toho stromu?

Eva z toho stromu vzala. Adamovi také dala, Ale sotva ¾e to snìdli, Ji¾ se tøásli, strachem bledli; A jak v ¹kodì vypla¹ená zvìø Skrý» se chtìli pod fíkový keø.

Tam jich Pán Bùh nevidìl?

Pán Bùh v¹ecko ví a vidí, Jeho ¾ádný neo¹idí; Do ráje kdy¾ pøi¹el zas, Tu se ozval jeho hlas: "Adame, kde jsi?" Adam povzdech' si; A pak øekl: "Já se bojím, Já tu, Pane, nahý stojím... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books