Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Liereman   By: (1808-1870)

Book cover

First Page:

This eBook was produced by Vital Debroey

DE LIEREMAN.

Luimige en Ernstige MUZE.

door

L. SCHIPPER.

DE LIEREMAN.

Vrienden! koopt! wie koopen kan, Koopt wat van den Liereman; 'k Heb weêr liedjes van elks gading, 'k Breng een schip met rijke lading, Zoekt maar uit den vollen hoop, 'k Heb er nog genoeg te koop.

Maar, gij vraagt me: "zijn ze mooi?" 't Antwoord is: van 't beste allooi, Vol van vinding, gloed en leven, Immers, 'k heb ze zelf geschreven? En een hoofdpoëet als ik, Kent de rijmkunst op een' prik.

Ergo, wie dees zangen laak', Heeft geen enkel greintje smaak; Weest dus op uw hoede, Heeren! Die mijn werk zult recenseren; Want, wie deze deuntjes fluit, Wijst zijn eigen vonnis uit.

Koopt dan, koopt! wie koopen kan, Koopt wat van den Liereman; 'k Heb weêr liedjes van elks gading, 'k Breng een schip met rijke lading, Zoekt maar uit den vollen hoop, 'k Heb er nog genoeg te koop.

INHOUD.

De Liereman. Het Kaartspel. De Oude en Nieuwe Maat. De Droom. De Patrijzen. Jan. De twee Honden. De vrome Werkbaas. De Vlieg. Het Medaillon Portret. De verdronken Acteur. Het Portret van den Dood. De Gekken. Stalen Pennen. Mijn Grootje. Gerust in de onstuime Baren. Een klein Spruitje wordt eindelijk een Boom. Voor Godsdienst en Vaderland. Deugd schept Vreugd. Elck wat Wils. Genoegh is meer. Elck zijn Waerom. Elck spiegele Hem Zelven. 't Kan Verkeeren. Hora ruit. Peut être. Repos ailleurs. Vita mortalium vigilia. Getrouw. 't Uur is dáár. Huwelijks Liedje. De Ooijevaars. Op den Dood van een' Landman. Aan een' rat. De Lach. Het Weesje. Huwelijksvereeniging. Drift. De Laster. Eenvoud. Aan een' blinden Toonkunstenaar. De Muis. t' Huiskomst. Wie? De Mensch. Aan een' Schilder. De Grafsteen. Toonkunst. Gedachten bij het Graf van A. C. W. Staring . Het levenspad. Het blinde Vinkje. Troost.

WAARSCHUWING van eenen Onbevooroordeelde.

Hoe de Liereman ook roepe en schreeuwe en zijne koopmanschap aanprijze, men meene daarom niet, dat al wat hij uitvent, voor den zang geschikt, of zoo bijzonder mooi is.

In geenen deele; hij handelt meestal in oude snuisterijen, en nieuwe snuifjes zoudt ge vruchteloos bij hem zoeken.

Gij moet dus wel opletten, dat hij u geene appelen voor citroenen in handen stopt, want, ieder is een dief in zijne nering.

Nogtans, ik wil zijn nadeel niet, en wensch zijne waar eene even vleijende recensie, als het onlangs bij den Boekhandelaar LAGERWEY te Dordrecht uitgegevene product: Engelin! vergeet mij niet, geheeten welke beoordeeling Refer. (Letteroefeningen N° 9, voor Julij 1843.) aldus eindigt: "Ook Luimigheid is een lief stukje, hetwelk gelijk mede sommige der overigen, geen ongeschikt Volksliedje zou wezen."

VORDEN, 30 Sept. 1843.

HET KAARTSPEL

"Wat!" vraagt gij, "is dat consequent? "Erast, de nieuwe lichter, "Koopt steeds 't antiekste ameublement, "Maar blijft Gomaars betichter, "Hij is 't, die, 't oude en nieuwe zoekt, "En tevens 't nieuwe en oude vloekt!"

Ik vonnis niet en haat den twist, Ja, laat aan elk zijn keuze, Wie 't aardsch en hemelsch stout beslist, De vrijheid zij mijn leuze! Maar toch, ik zeg uit vol gemoed, In 't oud en nieuw is kwaad en goed!

Doch nu van 't kaartspel zie! uw drift Bragt heel mij van 't chapiter; Het kaartspel, luidt het bovenschrift, Voor 't kaartspel klink' de citer; Welaan, mijn zangster! men verbeidt, Zing luid van de oudste antiquiteit!

1. Met regt, dat Memphis boezem zwell', Om de eer haar rijk beschoren; Dáár, dáár is 't eerste kaartenspel, Door 't schoonst genie geboren; En de allergrijste piramied, Is nog zoo grijs als 't kaartspel niet!

2. Hoe juichte Egypte in d'eêlsten schat, Den schat van eigen vinding, En bragt, door hieroglyphen, 't blad, Met godsdienst in verbinding; Zoodat, van vromen geest bezield, Men kaartenspelend oefning hield!

3. Sibyllen! uw orakelhol, Hadd' nooit van goud geblonken, Zoo niet de kaart, den vragersbol Het antwoord hadd' geschonken; Uw goochelkunst staat nog in eer, Groei, bloei, o kaartenleggren heer!

4... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books