Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Pleiters   By: (1639-1699)

Book cover

First Page:

DE

PLEITERS,

BLYSPEL.

Uit het Fransch van den Heer RACINE.

[Illustration: Proficit et Recreat.]

t'AMSTELDAM,

By d'Erven van ALBERT MAGNUS, op de Nieuwendyk, in den Atlas, 1695.

Met Privilegie.

[Illustration]

DEN HEERE

DAVID vander PLASS,

Konstig Beeld.

En

Portret Schilder.

Myn Nimf, die meer als eens gelukkig was, Dat ze u vernoegde als zy haar Dichten las, Verstout zich om, ô waarde VANDER PLASS! U dus te groeten. 't Mishaage u niet, dat zy, om zulk een eer t'Erkennen, u haar Pleiters wyd, myn Heer, En nevens die, haar hart demoedig neêr Leit aan uw voeten. De Schilderkonst, die zy waardeert en acht, En nu weêr in haar eerste staat gebracht, Heeft op haar ziel een onbepaalde macht Door haar vermoogen. En die, myn Heer, vliegt met de Poëzy Haar Zúster, zelf d'onsterflykheid voorbij, En twisten nooit om d'opperheerschappy Met brandende oogen. Te meer als zy, gelyk myn Nimf beschoud, In diamant, en eeuwig duurzaam goud Haar lof graveert, en op de gronden boud Van groote lichten. Ja uw penzeel, die zelf d'aloudheid tart, En Aristiid doorluchtig steekt naar 't hart, Van schaduwen beneepen noch benart, Weet van geen zwichten. Zy, eer gewoon de Helden, trots van moed, Te volgen door een zee van dierbaar bloed, Daar d'eene op 't hart van d'andre stoot en woed Om d'oorlogszegen: Of edeler, en van een grootzer aard, Den vyand uit medoogen red en spaard, Het Heldenbloed in d'aderen bewaard, En haat den degen, Volgt nu een trant die 't doffe hart verheugd, De rouw verkeert in uitgelaate vreugd; Doch die niet wykt van 't waare spoor der deugd, Noch van de reden. Zy volgt de pen van Aristophanes, Die 't bloedig spoor der groote Euripides, Noch die de trant der wyze Sophocles Niet na wou treeden. Terentius heeft nooit zo zoet geboert Menander heeft nooit op 't Tooneel gevoerd Een stuk, dat zo de harten heeft geroert Om luit te schateren: Noch Plautus heeft met Warnaar met den Pot, Al lachchende de feilen zo bespot Als hy: geen Spel had zulk een heerlyk lot Noch deed zo klaateren. En wy, myn Heer, wy waaren noch berooft Van zulk een schat, indien dat Dichtren hooft RACINE, die gelyk een zon verdooft Alle andre lichten, De laafte hand niet had aan 't werk geleid, De Griekse lof door zyn verstand verbreid, En Dichters naam gewyd d'onsterflykheid Door zyn gedichten. Zy volgt van ver die groote baak in zee, En zoekt by u een lieve en stille ree. Dit wenschtze alleen, dit is alleen haar bee Na zo veel vlagen. Ontfangt ze dan met die genegentheid, Als zy dit Spel aan uwe voeten leit, En zie of een die zo bekoorlyk pleit U kan behagen.

ABRAHAM BÓGAERT.

Copie van de Privilegie.

De Staten van Holland ende Westvriesland, doen te weten. Also Ons vertoont is by de tegenwoordige Regenten van de Schouwburgh tot Amsterdam. Dat sy Supplianten sedert eenige jaren herwaerts met hunne goede vrinden hadden gemackt en ten Tooneel gevoert verscheiden Wercken, soo van Treurspelen, Blyspelen als Kluchten, welcke sy lieden nu geerne met den druck gemeen wilden maecken, doch gemerkt dat dese wercken door het nadrucken van anderen, veel van haer luyster, soo in Tael als Spelkonst souden komen te verliesen, ende alsoo sy Supplianten hen berooft souden sien van hun bysonder oogwit om de Nederduytsche Tael en de Dichtkonst voort te setten soo vonden sy hen genootsaekt, om daer inne te voorsien, ende hen te keeren tot Ons, onderdanigh versoeckende, dat wy omme redenen voorsz. de Supplianten geliefden te verlenen Octroy ofte Privilegie, omme alle hunne wercken reets gemaeckt ende noch in 't licht te brengen, den tyt van vyftien jaren alleen te mogen drucken en verkopen of doen drucken en verkopen, met verbot van alle anderen op seeckere hooge peene daer toe by Ons te stellen ende voor's in communi forma... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books