Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De Vurige Oven Een verhaal uit den tijd der dragonades in Nederland   By: (1845-1916)

Book cover

De Vurige Oven is a captivating novel set in the period of the Dutch Revolt, providing readers with a glimpse into the persecution of the Huguenots in the Netherlands. The protagonist, Marie, finds herself caught in the midst of the violence and oppression of the time, struggling to protect her family and her beliefs.

The author, J. A. Wormser, does an excellent job of bringing this dark chapter of history to life, depicting the fear and uncertainty that permeated the lives of the Huguenots during this period. The writing is evocative and engaging, drawing readers in and keeping them hooked until the very end.

One of the strengths of the novel is the depth of the characters, particularly Marie, who is a resilient and admirable protagonist. Her struggles and sacrifices are heart-wrenching, and her determination to fight for what she believes in is truly inspiring.

Overall, De Vurige Oven is a thought-provoking and powerful novel that sheds light on a lesser-known period of history. Wormser's vivid storytelling and well-developed characters make this book a compelling read for anyone interested in historical fiction.

First Page:

DE VURIGE OVEN

EEN VERHAAL UIT DEN TIJD DER DRAGONADES IN NEDERLAND

DOOR

J. A. WORMSER

KAMPEN J. H. KOK 1911

EEN WOORD VOORAF.

"Dat de Staat zich vergrepen heeft, lijdt thans geen twijfel meer. Wat de onderscheidene Kerkbesturen verricht hebben, heeft, tot eene juiste beoordeeling, nog altijd een nader onderzoek noodig."

Zóó schreef Dr. G. J. Vos Az. over de "maatregelen tegen de Afgescheidenen," door Staat en Kerk genomen, in zijn "Groen van Prinsterer en zijn tijd, 1800 1857. Studiën en Schetsen op het gebied der Vaderlandsche Kerkgeschiedenis" (blz. 136).

Zoowel dat thans als dat nog altijd is van eigenaardige beteekenis in verband met de voorrede van het boek, gedateerd 1 8 Januari 1886, waarin men aan het slot leest: "Een en ander schreef ik onder den overstelpenden en hartaangrijpenden arbeid, dien de voorloopige schorsing van tachtig Kerkeraadsleden mijner Gemeente mij als Scriba van het Classikaal Bestuur oplegt."

Reeds vijftig jaren vroeger wisten de Afgescheidenen dat de Staat zich aan hen vergrepen had. Ook toen reeds konden zij met zekerheid hetzelfde van de Kerkbesturen zeggen; zonder voorafgaand onderzoek, want daarvoor inplaats hadden ze de ondervinding, die spreekwoordelijk de beste leermeesteres is... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books