Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

De complete werken van Joost van Vondel   By: (1587-1679)

Book cover

"The Complete Works of Joost van Vondel" is a remarkable collection of the works of one of the most influential and celebrated poets in Dutch literature. Joost van den Vondel's writing is characterized by its depth, complexity, and profound insights into the human condition.

This comprehensive volume includes Vondel's plays, poems, and essays, showcasing his mastery of language and his ability to tackle a wide range of themes, from love and faith to politics and history. The collection is meticulously curated and annotated, providing readers with valuable context and analysis to better understand the nuances of Vondel's work.

What truly sets Vondel apart is his ability to blend the grandeur of classical literature with the vibrancy of the Dutch Golden Age, creating a unique and captivating style that has stood the test of time. His writing is both timeless and relevant, offering readers a window into the rich cultural and artistic landscape of 17th-century Amsterdam.

Overall, "The Complete Works of Joost van Vondel" is a must-read for anyone interested in Dutch literature, poetry, or the history of literature in general. It is a testament to Vondel's enduring legacy and his lasting impact on the world of letters.

First Page:

DE COMPLETE WERKEN

VAN

JOOST VAN VONDEL.

MET EENE VOORREDE

VAN

H. J. ALLARD,

LEERAAR AAN 'T SEMINARIE TE KUILENBURG.

EERSTE DEEL.

's Hertogenbosch. Amsterdam. HENRI BOGAERTS, opvolger van P. N. VERHOEVEN.

1870.

VOORREDE.

Geheel Nederland door is het overbekend, hoe verdienstelijk de Heer HENRI BOGAERTS zich gemaakt heeft ten opzichte der katholieke pers, door zijne talrijke en goedkoope uitgaven van echt katholieke of althans onschadelijke werken.

Door aankoop in 't bezit geraakt der Vondel editie, in de jaren 1864 tot 66 bij H. A. M. ROELANTS te Schiedam verschenen, deed hij mij het heusch verzoek, om eene Voor en Narede te schrijven tot dat werk, ten einde het aldus in te leiden bij de katholieke huisgezinnen, waar hij zich voorgenomen heeft het tegen een uiterst geringen prijs te verspreiden.

Dat verzoek heb ik met gretigheid aangenomen.

Aan alle Nederlanders, maar inzonderheid aan Neêrlands Katholieken moet, om genoegzaam bekende redenen, de grootste onzer Dichters, de reinste glorie van ons vaderland, de katholieke Joost van den Vondel bekend en dierbaar zijn.

Doch, daartoe is niet voldoende, dat men met zijn naam voor de buitenlanders brageere gelijk N. BEETS zich eigenaardig uitdrukt; daartoe is niet voldoende, dat men de vaak vernomen lofspraken, uit den mond van Vondel kundigen opgevangen, verder naprate en voortvertelle; daartoe is niet voldoende, dat men eenige stukken doorgaans dezelfde in deze of gene verzameling hebbe gelezen of zelfs zich in 't geheugen hebbe geprent: daartoe is ook noodzakelijk, dat men den edelhartigen man, in geheel zijne persoonlijkheid, leere kennen uit geheel zijn levensloop, en hem, in al zijne voortreffelijkheid, leere waardeeren uit al zijne werken[1]... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books