Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De lelie van 's-Gravenhage   By: (1827-1880)

Book cover

"De lelie van 's-Gravenhage" is a captivating historical novel that transports readers to 17th century Amsterdam. The author, Jacobus Jan Cremer, weaves a compelling tale of love, betrayal, and redemption against the backdrop of the Dutch Golden Age.

The character development is impressive, with each character feeling complex and nuanced. The protagonist, a young woman named Maria, is particularly well-drawn, her journey from innocence to strength being both believable and inspiring. The relationships between the characters are also well-explored, adding depth and richness to the story.

Cremer's writing is lush and evocative, vividly bringing to life the sights and sounds of Amsterdam in the 1600s. The historical detail is meticulously researched, immersing readers in the time period and adding authenticity to the narrative.

Overall, "De lelie van 's-Gravenhage" is a beautifully written and engaging novel that will appeal to fans of historical fiction. Cremer's storytelling prowess and richly drawn characters make this a book not to be missed.

First Page:

De Lelie van 's Gravenhage

Van

J. J. Cremer.

Zevende druk.

Leiden. A. W. Sijthoff's Uitg. Mij.

DE LELIE VAN 'S GRAVENHAGE.

EERSTE HOOFDSTUK.

Het was een koude, gure November nacht in den jare 1595; donkere wolken bedekten den hemel, en ontlastten zich in vreeselijke plasregens. Aan de anders zoo liefelijke maan was het niet vergund door dat dichte floers heen te dringen, en al vertoonde zij zich ook somwijlen, een zwarte massa wolken beroofde het aardrijk toch spoedig weder van haren glans, en het was slechts licht geweest, om den nacht nog nachtelijker te maken.

Hooge populieren, reeds geheel van bladeren ontdaan, verhieven zich aan weerskanten van den breeden zandweg, die tusschen de steden Leiden en 's Gravenhage was gelegen, en vertoonden zich als reusachtige spooksels, die zich onstuimig heen en weer bewogen.

Het was in dien nacht en op dezen weg, dat eene kar, langzaam uit de richting van Leiden komende, een kruisweg naderde. De duisternis liet niet toe het zich daarin bevindende gezelschap te onderscheiden; bovendien werd het door een linnen huif bedekt, en eenigermate tegen wind en regen beschut. Na eenig stilzwijgen echter, sprak een vrouwenstem, ongetwijfeld het woord tot den vooropzittenden voerman richtende: "Let wel op, Casper! Gij weet dat wij bij het Steenen kruis, den weg ter rechterzijde moeten inslaan! Het is nu geen tijd van slapen," duwde zij den man, hem hevig op den schouder slaande, toe, daar zij bemerkte dat hij hare woorden niet gehoord had: "Wij moeten rechts, verstaat gij?"

De aangesprokene, zoo onzacht uit zijne dommeling gewekt, wreef zich geeuwende de oogen en keek in het rond... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books