Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

De vrouw en de vredesbeweging in verband met het vrouwenkiesrecht   By: (1854-1929)

Book cover

First Page:

Prijs f 0.10

DE VROUW EN DE VREDESBEWEGING IN VERBAND MET HET VROUWENKIESRECHT

door

Dr. ALETTA JACOBS

Overdruk uit het Verslag van het Nationaal Congres van het Nederlandsch Comité van Vrouwen voor Duurzamen Vrede. (Den Haag 28 29 April 1917)

6e uitgave van het Nederl. Comité van Vrouwen voor Duurzamen Vrede September 1917.

Dagelijksch Bestuur van het Internationaal Comité van Vrouwen voor Duurzamen Vrede:

Jane Addams, Chairman .

Dr. Aletta Jacobs, First Vice Chairman .

Chrystal Macmillian, Secretary .

Rosa Manus, Assistant Secretary and treasurer pro tem .

Centraal Bureau, Heerengracht 627, Amsterdam.

Orgaan "Internationaal".

Dagelijksch Bestuur van het Nederlandsch Comité van Vrouwen voor Duurzamen Vrede:

C. Ramondt Hirschmann, Presidente .

Dr. Aletta Jacobs, Vice presidente .

H. van Biema Hijmans, 2e Vice presidente .

Annie L. Oppenheim, Secretaresse . Parkstraat 2, Den Haag.

L. Eschauzier Pabst, Penningmeesteresse .

Rosa Manus.

W. van Itallie van Embden.

De Vrouw en de Vredesbeweging in verband met het Vrouwenkiesrecht,

DOOR

Mw. Dr. ALETTA JACOBS.

(Overdruk uit het Congresverslag).

Ik kan niet verhelen dat het geen gemakkelijke taak is, die ik heb op mij genomen, om het nauw verband aan te toonen, dat bijna alle strijdsters voor de politieke ontvoogding der vrouw voelen dat bestaat tusschen " duurzame vrede en vrouwenkiesrecht ".

Toen twee jaren geleden vrouwen uit zoovele verschillende landen hier samen kwamen, met het doel een Internationaal protest te doen hooren tegen dezen, elke beschrijving te boven gaanden gruwelijken oorlog, en om als vrouwen middelen te beramen eene herhaling ervan te voorkomen, toen was het opmerkelijk hoe al die vrouwen éénparig als krachtigste en hechtste wapen in den strijd tegen den oorlog, den directen invloed der vrouwen op het staatsbestuur noemden .

Daaraan is het dan ook te danken dat de eisch: " invoering van vrouwenkiesrecht in alle beschaafde landen ", naast die van " oplossing van internationale geschillen langs vreedzamen weg ", de basis vormden van onze verdere besluiten op dat Congres.

Meer nog trof mij, bij ons, na afloop van dat Congres gebracht bezoek aan regeeringspersonen van vele der oorlogvoerende en neutrale landen, hoe ook vele van die regeeringspersonen diezelfde gedachte uitspraken, dat ook zij in de toekomst der volken, met betrekking tot oorlog en vrede, alléén heil verwachten van den zich uitbreidenden invloed der vrouw op de regeeringsdaden.

Waarop berusten die verwachtingen, nu nog slechts enkele daden schijn van bewijzen leveren?

Ik zal trachten hierop een antwoord te geven.

Die verwachtingen moeten haar oorsprong vinden in het verschil van aard, van neigingen, van man en vrouw. Dit verschil openbaart zich vooral in vraagstukken als die van Oorlog en Vrede.

Tengevolge van het verschil in functie bij het voortplantingsproces zijn bij vrouw en man instinctmatig andere neigingen ontstaan, neigingen, die zich bij den man vooral openbaren in strijdlust lust tot veroveren; bij de vrouw in zucht tot opbouwen, tot conserveeren, tot behouden wat bestaat.

Wel is waar heeft in den loop der tijden, door den beschavingsinvloed, dit verschil in instinctieve neigingen aan omvang en kracht verloren, zoodat men nu in vele landen mannen vindt met in dit opzicht vrouwelijke neigingen, maar dit verschil is nog niet genivelleerd en wordt nog overal duidelijk waargenomen, wanneer wij ons, ter opsporing ervan in beschaafde landen, wenden tot het kind, dat nog onberedeneerd zijne neigingen vertoont... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books