Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Die prosa van die twede Afrikaanse beweging   By: (1891-1970)

Book cover

First Page:

DIE PROSA VAN DIE TWEDE AFRIKAANSE BEWEGING.

AKADEMIES PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS DR. P. ZEEMAN, HOOGLERAAR IN DE FAKULTEIT DER WIS EN NATUURKUNDE, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN IN DE AULA DER UNIVERSITEIT OP VRIJDAG 17 NOVEMBER 1922, DES NAMIDDAGS TE 3 UUR

DOOR

PIETER CORNELIS SCHOONEES, GEBOREN TE UNIONDALE, ZUID AFRIKA.

AMSTERDAM Drukkerij en Uitgeverij J.H. DE BUSSY. MCMXXII

Aan my vrou en kinders .

VOORWOORD .

Wanneer ek van die laaste skof op die akademiese pad terugblik, dan is dit my 'n aangename plig om die Here Hooglerare van die Fakulteit van Lettere en Wysbegeerte te bedank vir die onderwys wat ek gedurende enige jare kon ontvang. Besonderlik wil ek U, hooggeleerde PRINSEN, my geagte promotor bedank vir u voortreflike leiding, waaraan my dissertasie veel te danke het .

Ook aan U, hooggeleerde BOER, BRUGMANS en STOETT wens ek my opregte dank uit te spreek vir die inleiding in die hoëre taal en historiese wetenskap. Die welwillende belangstelling wat U steeds in my studie getoon het, sal altoos vir my 'n aangename herinnering wees. Aan U, hooggeleerde SIX, SWAEN en SCHOLTE betuig ek ook my erkentelikheid .

Dat ek my proefskrif in my moedertaal kon skryf, is 'n voorreg wat ek baie op prys stel .

Aan die hulpvaardigheid wat ek steeds by die Universiteits Bibliotheek en by die Nederlandsche Zuid Afrikaansche Vereeniging ondervind het, is ek veel verskuldig; ook aan die direksie van die Nederlandsche Bank van Zuid Afrika vir opestelling van hul argief .

Met opoffering van eie belange het die heer en mevrou SPIER, die heer J. INGWERSEN Sr., mevrou SCHABERG KEMINK en die famielie NIERKENS aan my en my gesin in die tyd van die groot woningnood 'n rustige woon en studeerplekkie gegee. Dat ons dit ten hoogste waardeer, spreek vanself. Sonder die daadwerklike steun van die Unie regering en die Herman Coster Fonds sou ek my studie nie kon voltooi het nie. Aan almal ons innige dank! Dié dank kom ook toe aan ons Hollandse vriende, wat soveel gedoen het om ons verblyf hier te veraangenaam deur hul gasvryheid en hul bereidwilligheid om ons steeds met raad en daad by te staan. In die sonnige suide sal die glimlag van hul vriendskap nie vergeet word nie!

INHOUD.

VOORWOORD Bls. VII

HOOFSTUK I.

DIE TWEDE AFRIKAANSE BEWEGING Bls. 1 28

§ 1. Historiese Inleiding (1 4). § 2. Teëstelling tussen die Eerste en Twede Beweging: (4 6). § 3. Die Twede Beweging veel meer dan Taalbeweging (6 7). §4. Gevaar vir Isolasie (8). § 5. Kultuur toestande (8 14). § 6. Kalvinisme en Kuns (14 18). § 7. Die Prosa. Algemene Karakteristiek (18 25). Krietiese Standpunt (25 27). § 9. Beperking van Onderwerp. Indeling (27 28).

HOOFSTUK II.

POLEMIESE PROSA Bls. 29 40

Adv. J.H.H. de Waal (29 30). G.S. Preller (30 31). Dr. D.F. Malan (31 32). Prof. N.J. Brümmer (32 33). Die Brandwag (33). Prof. J.J. Smith (34). Dr. T.B. Muller (34 35) Ons Moedertaal (36). Adv. C.J. Langenhoven (37 40).

HOOFSTUK III.

PROSA UIT DIE TYDSKRIFTE Bls. 41 61

§ 1. (a) De Goede Hoop (41 43). (b). (43 45). § 2. Die Brandwag (45 55). Jan F.E. Celliers (48 53). Hettie Cillié en E.H.F. de Roubaix (53 54) Iz. van Heerden (54 55). § 3. Die Huisgenoot (55 60). § 4. Ander Tydskrifte (60 61).

HOOFSTUK IV.

G.R. VON WIELLIGH, "Die Laaste stem uit Die Genootskap van Regte Afrikaners" Bls. 62 99

Lewensskets (62 63). Eerste Skrywers (63 66). Jakob Platjie (67 71). Huis en Veld (71 74). Staan jou Man (75 77). Boesman Stories (77 82). Styl en taal (82 99).

HOOFSTUK V.

ROMANS, VERHALE EN SKETSE Bls... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books