Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Dimasalang Kalendariong Tagalog (1920)   By: (1875-1958)

Book cover

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

=DIMASALA~G=

KALENDARIO~G TAGALOG ( DATI'Y LA SONRISA )

NI

Don Honorio López SA TAO~G

1920

BASAHIN NINYO ANG

=AKLAT NA GINTO=

¿Ibig ninyong matutuhan ang kalihiman n~g magmukhang bata hanggang tumanda, lumakas at walang sakit?

¿Ibig ninyong malaman ang kalihiman n~g pagpapalubag loob, gayuma at makapanghila n~g ano mang nawawala o pangyayaring lihim sa ibang tao o sa ibang bayan?

¿Ibig ninyong makilala ang lihim at bagong paraan sa panggagamot n~g sakit na walang gamot na gagamitin?

¿Ibig ninyong matutuhan ang lihim na kayo'y kagiliwan n~g sino mang tao at kumita ng kapalaran o kayamanan sa inyong hanap buhay na taglay?

Basahin ninyo ang AKLAT NA GINTO ni Honorio Lopez, tiglilimang piso ang halaga at naririto ang lahat n~g lihim ó sekretong karunun~gan dito sa mundo.

Magpadala n~g sulat n~gayon din kay Honorio Lopez, daang Sande 1450, Tundo, Maynila at ipaloob sa sulat na ito ang isang limang pisong papel at pagkatanggap niya ipadadala sa, inyo ang aklat.

Bagay na basahin n~g lahat lalo na n~g m~ga matatanda, binata at dalaga.

¿Ibig ninyong matuto n~g iba't ibang karunun~gan ukol sa pakikipamayan, sa pagsasaka, sa industria ó kagamlaman, sa pan~gan~galakal at iba pang ikasusulong n~g inyong isip at kabuhayan? ¿Ibig ninyong matalastas ang nangyayari sa iba't ibang bansa sa pamahalaan, at sa iba't ibang pook n~g bayan natin? Bumasa kayo n~g pahayagang buwanan ni HONORIO LOPEZ na may pamagat na PILIPINAS na lalabas sa tuwing ika unang araw n~g bawa't buwan. Nasusulat sa kastila at tagalog. Piso isang taon. Pauna ang bayad n~g pagpapadala. Sa pahayagang ito sa panig n~g dahong tagalog, maglalathala n~g maiinam na tulâ, n~g mainam na babasahin n~g m~ga magsasaka at n~g lahat n~g ibig bumuti ang buhay at yumaman. Walang kinikilingang pangkatin ó partido politiko. Matiyagang isipin. May tan~gang pitak na nalalaan sa m~ga dalaga at binata upang magpaliwanag n~g nangyayari sa kanilang pan~gin~gibig. Gayon din naman may pitak ukol sa m~ga may usapin upang magpaliwanag n~g nangyayari sa kanilang usap. Nagtuturo n~g mga bagong hanap buhay. Maraming balita.

=DIMASALANG=

Kalendaryong Tagalog

ng

Kgg. Honorio Lopez

Nag Konsehal sa Siyudad ng Maynila

Bachiller sa Leyes. Bachiller sa Artes. Agrónomo ó Marunong sa Pagsasaka. Agrimensor na may titulo n~g Gubierno. Mamamahayag. Kasapi sa Los Veteranos de la Revolucion. Naging Asesor Técnico sa Union Agraria de Filipinas. Kasaping Pandan~gal sa Kapisanang Conciencia Libre sa Madrid, España.

=SA TAONG BISIESTONG=

=1920=

SUMILANG NG TAONG 1897

=¿Ano ang inyong ituturo sa inyong mga anak na dalaga?=

Ang tanóng na ito ay naging sanhî n~g isang timpalak sa Estados Unidos, at ang sumusunod na sagot, ay siyang pinalad na nagtamó n~g pan~gunang ganting pala, at ito:

"Bigyan n~g mabuting turò na pagkilala sa Diyos at matipunong kaalaman sa mabuting kaugalian.

Turûan pagkatapos na matutong manahî, maglabá, mamalantsa, maglutò't ibp.

Pagbilinan tuwi na, ukol sa pagtitipid, alalaon baga'y matuto silang gumugol n~g kaunti kay sa hawak nila sa kamay.

Turûan din sila ukol sa pamimili, gayon din sa pagbili n~g m~ga kagamitan sa paglulutò at mamatnugot sa m~ga gawain sa bahay.

Ipakilala din sa kanila na ang isang lalakeng nakaputót at mapaglilis n~g manggas n~g bisig sa pagkita n~g ikabubuhay, ay katimbang n~g isang "dosenang" mapagmagaràng palalò't mahihilig sa kamunduhang naggalà riyan.

Iturò rin sa kanila ang pagwawalang kabuluhan sa kapalaluwan at malabis na pagbibihis, at iyukilkil ang mapoot sa katamaran at kasinun~galin~gan... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books