Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Dimasalang Kalendariong Tagalog (1920)   By: (1875-1958)

Book cover

Dimasalang Kalendariong Tagalog is a groundbreaking literary work that showcases the rich cultural heritage and language of the Tagalog people. Written by acclaimed Filipino writer Honorio López, this book serves as a comprehensive guide to the Tagalog language and its intricate nuances.

The book is divided into various sections, each focusing on different aspects of Tagalog grammar, vocabulary, and syntax. The author provides detailed explanations and examples to help readers understand the language better. Additionally, the book includes a calendar with important dates and events in Filipino culture, further immersing readers in the rich history and traditions of the Tagalog people.

Overall, Dimasalang Kalendariong Tagalog is a valuable resource for anyone looking to explore the beauty and complexity of the Tagalog language. López's meticulous attention to detail and passion for his native tongue shine through in every page, making this book a must-read for language enthusiasts and Filipino culture enthusiasts alike.

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

=DIMASALA~G=

KALENDARIO~G TAGALOG ( DATI'Y LA SONRISA )

NI

Don Honorio López SA TAO~G

1920

BASAHIN NINYO ANG

=AKLAT NA GINTO=

¿Ibig ninyong matutuhan ang kalihiman n~g magmukhang bata hanggang tumanda, lumakas at walang sakit?

¿Ibig ninyong malaman ang kalihiman n~g pagpapalubag loob, gayuma at makapanghila n~g ano mang nawawala o pangyayaring lihim sa ibang tao o sa ibang bayan?

¿Ibig ninyong makilala ang lihim at bagong paraan sa panggagamot n~g sakit na walang gamot na gagamitin?

¿Ibig ninyong matutuhan ang lihim na kayo'y kagiliwan n~g sino mang tao at kumita ng kapalaran o kayamanan sa inyong hanap buhay na taglay?

Basahin ninyo ang AKLAT NA GINTO ni Honorio Lopez, tiglilimang piso ang halaga at naririto ang lahat n~g lihim ó sekretong karunun~gan dito sa mundo.

Magpadala n~g sulat n~gayon din kay Honorio Lopez, daang Sande 1450, Tundo, Maynila at ipaloob sa sulat na ito ang isang limang pisong papel at pagkatanggap niya ipadadala sa, inyo ang aklat.

Bagay na basahin n~g lahat lalo na n~g m~ga matatanda, binata at dalaga... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books