Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Een Zwerver Verliefd   By: (1874-1946)

Book cover

In Arthur van Schendel's "Een Zwerver Verliefd", the reader is transported to a romantic and enchanting world where the central character, a homeless man, falls in love with a young woman from a wealthy family. The novel beautifully captures the emotions and struggles of this unlikely romance, as well as the societal pressures and class divides that threaten to keep the couple apart.

Van Schendel's writing is captivating and poignant, drawing the reader into the characters' lives and making them feel deeply invested in the outcome of their love story. The author's vivid descriptions and richly drawn characters bring the world of the novel to life, making it a truly immersive reading experience.

Overall, "Een Zwerver Verliefd" is a beautifully crafted novel that explores themes of love, class, and society in a thoughtful and engaging way. Van Schendel's lyrical prose and compelling storytelling make this a book that will stay with readers long after they have turned the final page. Highly recommended for fans of literary fiction and romantic dramas.

First Page:

EEN ZWERVER VERLIEFD

door

ARTHUR VAN SCHENDEL

1917

1

Toen Tamalone een knaap was van dertien jaren, bleek en bescheiden, was hij het meest geliefde kind van zijn vader, die hem altoos bij zich verlangde, hem 's morgens medenam naar het hof van den baljuw en hem zijn boek liet dragen. En thuis na het avondeten las hij hem voor, dicht bij hem gezeten. De jongen luisterde dan met oogen neêrgeslagen naar de geschiedenissen van de heiligen, van de koningen en de oorlogen en zat nog langen tijd daarna zwijgend voor zich te staren. Maar zelden sprak hij een woord.

Eens zag een priester hem en was getroffen door de zonderling teedere bekoring dier donkere oogen; en nadat hij vele malen in de woning van Anfroy, den vader, was komen spreken nam hij den knaap mede naar zijn kapel, achter het gasthuis bij de rivier. Daar, in de sacristij, waar hij door de hooge ruitjes de kalme zonnige wolken aan de lucht zag gaan, zat voortaan Tamal des morgens naast andere jongens op banken, luisterend naar den priester, die in 't midden met schoone klanken stond te zingen; hun aller hooge stemmen herhaalden dan een korte wijs, bij het ijl geluid zijner eigen stem voelde hij zijn hart verwonderlijk poperen, zijn wangen waren heet en hij wendde zijn oogen van den priester niet af... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books