Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Eene Gekkenwereld!   By: (1812-1883)

Book cover

Eene Gekkenwereld! by Hendrik Conscience is a captivating and thought-provoking novel that immerses readers in a world of madness and chaos. Through the story of a young man who finds himself trapped in a mental institution, Conscience explores themes of identity, sanity, and power dynamics. The vivid descriptions and vivid character development make the story come alive, drawing readers into the protagonist's struggle to navigate the complex and unpredictable world of the asylum. Overall, Eene Gekkenwereld! is a powerful and engaging read that will leave readers pondering the nature of reality and the thin line between sanity and madness.

First Page:

EENE GEKKENWERELD

HENDRIK CONSCIENCE

WAT GELUK DAT HET NIET WAAR WAS!

EERSTE SCHETS

I.

Ik was verdoold geraakt op de naakte, grenzenlooze heide, waar boom, heuvel noch dorpstoren mij de goede richting kon aanwijzen.

Mij bedroefde dit echter niet: het is zoo vermakelijk, verloopen te loopen, wanneer men eindelijk toch zijnen weg naar huis zal terugvinden.

Maar geheel anders werd ik te moede, toen de nacht mij in de woestijn overviel, en het rondom mij allengs zoo ondoorgrondelijk zwart werd, dat ik soms tastende de hand uitstak, in het denkbeeld, de duisternis te kunnen voelen.

Met onverpoosd over de effene vlakte vooruit te gaan, zou ik ongetwijfeld eerlang eene menschenwoning aantreffen. Naar welken kant mij gericht?

Ha, daar zag ik eensklaps in de verte een lichtje flikkeren!

Tusschen mij en de plaats waar dit lampken brandde, moesten boomen of andere hinderpalen staan; want het waggelende licht scheen, volgens mijne bewegingen, uit te dooven, weder op te vlammen, te dansen of van den eenen kant naar den anderen te springen.

Daar moest ik naar toe, daar zou ik menschen vinden, eene herberg voor den nacht of een dienstwilligen leidsman.

Allerlei onbekende, angstwekkende geruchten bruisten uit den schoot der heide op: gesis, gesjirp, geschuivel, gekras, onduidelijk, somber en doodsch, alsof de aarde wreede pijnen doorstond en aan de loodzware zomernachtlucht haar lijden klaagde... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books