Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Esperanza   By: (1882-)

Book cover

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

=AKLATAN N~G «TALIBA»=

=ESPERANZA=

=DULANG SOSYAL=

NA MAY

=ISANG TANGING YUGTO=

Nagkamit n~g Unang Gantingpalà sa Timpalak n~g m~ga Dula, na binuksan n~g samahang "Ilaw at Panitik".

katha ni

=JOSE M.a RIVERA=

MAYNILA, 1916

Limb. ng «La Vanguardia» at «Taliba» Gunaw 126, Kiyapo.

=DULANG TAGALOG=

=ESPERANZA=

= DULANG SOSYAL =

na may

=ISANG YUGTO=

TUNDO, MAYNILA

1913.

=MGA TAO NG DULA=

ESPERANZA. ARTEMIO. RAMON. RAFAEL. SALUSTIANO. DELFIN. G. LUIS. Ga. AMALIA. G. MATEO.

Pinangyarihang Panahon: Kasalukuyan.

=ALAY.....=

sa m~ga mahal na katotong

Cirio H. Panganiban at Teodoro E. Gomez.

= ANG KUMATHA =

=TANGING YUGTO=

Bahay ni Artemio. Pagbubukás n~g Tabing ay mamamalas ang kagayakan n~g isang loob n~g bahay n~g mahirap. Makikitang si Artemio ay nakahigâ sa isang papag na may talì n~g isang panyô ang kanyang ulo. Ang ayos ni Artemio ay parang may dinaramdam na sakit. Sa kabilang panig n~g bahay, na mangyayaring maging sa batalán, ay makikita si Esperanza na naglalabá==Pag an~gát n~g Tabing at pagkaraan n~g isang sandalî, ay titindig sa kanyang pagkakaupô si Esperanza.

Hapon, at ang ilang anag ag n~g araw na matuling tinutun~go ang kanyang kanlun~gan, ay pumapasok sa isang bintanà n~g kababayan.

= I TAGPO =

=Si Esperanza, pagkatapos, si Artemio=

Esp. (Mula sa labas.) Kaawaawa ang aking si Artemio!... Tatlong araw na n~gayong hindi makakain!.. Lagi nang isa mo'y may malalim na iniisip!... May sakit kaya?

Art. (Mula sa kanyang hihigan. Uubo, at pagkatapos ay magtuturing.) Bathala!... Lahat na po n~g hirap ay ibagsak na sa akin, n~guni't ipagkaloob mo po lamang na magpatuloy sa pagbuti ang puso at kalooban n~g aking si Esperanza!... (Hihintong sumandali.) Di po kailan~gan na batahin ko ang lahat n~g pahirap matubos ko lamang siya....

Ay ...!!!

Esp. (Papasok.) Bakit, aking Artemio, may sakit ka bang dinaramdam?

Art. Wala, aking mahal na asawa.

Esp. (Kulang nang paniwala.) Wala? Nagkakaila ka sa akin.

Art. (Pan~giti.) Maniwala ka aking Esperanza sa katatapos na isinagot.

Esp. Huwag mong ipilit Artemio ang pagkakailá n~g iyong dinaramdam sa katawan. Talos ko, aking mahal na Artemio na tatlong araw na n~gayong hindi ko man halos makakain. ¿Alin ang sanhî n~g gayon?... (Pasumala) Marahil ay hindi ko nararapat na malaman, at dahil dito'y hindi naman akó nagpupumilit na manawa ang gayon.

Art. Huwag, huwag kang magturing n~g ganyan. Esperanza pagka't ang sarili mo ang siya ring sinusugatan: Tunay n~gang may kaunti akong dinaramdam, n~guni't wala namang gaanong kabigatan.

Esp. Kung gayon, ay hayo, turan mo sana sa akin ang iyong damdamin.

Art. Tunay n~gang may m~ga tatatlong araw na n~gayon na laging sumisikip ang aking dibdib.

Esp. Gayon pala, ay ¿bakit hindi mo nasabi sa akin?

Art. Mangyari, ay walang kabigatan.

Esp. Marahil n~ga'y tunay ang iyong sapantaha, n~guni't kailan~gan din yata na ikaw ay makita n~g m~ga gamot.

Art. Huwag na.

Esp. Hindi. N~gayon din ay tatawag ako n~g isang manggagamot at n~g makilala ang sanhi n~g iyong dinaramdam. (Anyong aalis. Sasansalain ni Artemio.)

Art. Bayaan mo na, at ito'y walang anoman. Kabigatan.

Esp. Hindi, hindi ko matitiis na makikita kang may karamdaman at hindi ikita n~g lunas ang gayon.

Art. Kung mapili ka sa iyong nasa, ay bayaan mo n~g ako ang siyang tumun~go roon. Arimuhanan din ang mabawas sa dalawang piso na ating ibabayad sa Mangagamot, kung siya pa ang paririto.

Esp. Huwag na, at baka ka pa abutan sa iyong pagtun~go doon.

Art. Hindi, huwag kang mag ala ala. Sa awa ni Bathala, ang dati kong lakas ay hindi pa din nagbabawa, ni hindi humihiwalay sa akin... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books