Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Frits Millioen en zijne vrienden   By: (1812-1886)

Book cover

"Frits Millioen en zijne vrienden" by A.L.G. Bosboom-Toussaint is a delightful novel that follows the life of the protagonist Frits Millioen and his group of friends as they navigate the complexities of Dutch society in the 19th century. The characters are well-developed and engaging, each with their own unique personalities and motivations. The author's attention to detail in describing the setting and social norms of the time period adds depth to the story and allows readers to immerse themselves in the world of the novel.

The plot is engaging and full of twists and turns that keep the reader guessing until the very end. Bosboom-Toussaint's writing style is captivating and evocative, drawing the reader in with vivid descriptions and poignant reflections on human nature. The themes of love, friendship, and societal expectations are woven seamlessly throughout the story, creating a rich tapestry of emotions and experiences.

Overall, "Frits Millioen en zijne vrienden" is a beautifully written novel that offers a fascinating glimpse into the lives of its characters and the society in which they live. Fans of historical fiction and classic literature will thoroughly enjoy this captivating tale.

First Page:

FRITS MILLIOEN

EN ZIJNE VRIENDEN

DOOR

A. L. G. BOSBOOM TOUSSAINT

's GRAVENHAGE,

CHARLES EWINGS.

Snelpersdruk van H. C. A. Thieme te Nijmegen.

FRITS MILLIOEN EN ZIJNE VRIENDEN.

EENE VERTELLING.

I.

»De catechisatie was uitgegaan," zooals de geijkte term luidde; »uitgevlogen" ware juister geweest, want een zwerm meisjes, kleine, groote, welgekleede, schraaltjes uitgedoste, stoven als joelende bijen wier korf werd verstoord, het huis van den dominé uit, en hortten in haar woeste vaart tegen een troep jongens aan die op hunne beurt de catechisatiekamer gingen innemen. De haast die ze hadden om de plaats binnen te dringen, waar menig hunner licht een mauvais quart d'heure te wachten stond, mogen wij tot ons leedwezen niet aan vromen ijver en weetgierigheid toeschrijven, dat zou eene psychologische en eene historische onwaarheid zijn tegelijk maar de woeste knapen hadden eene andere drijfveer. Als ze zich wat haastten, troffen ze al licht samen met enkele achterblijfstertjes en dat gaf dan aanleiding tot gestoei en pretmakerij.... ze hadden een vol uur strak en stemmig neer te zitten onder het oog van dominé, het was niet vreemd dat ze het oogenblik waarnamen, waarin deze een ommezientje naar zijne vrouw was gegaan en eene versche pijp stopte, om nog eens wat rumoer te maken! Nu! daaraan lieten zij het zich dan ook heden niet ontbreken, daar was een gedreun of er krijgertje werd gespeeld rondom de banken, ten laatste lieten zich een paar gesmoorde gillen uit meisjeskeelen hooren, waarvan het moeielijk was te beslissen of ze uit werkelijk leed dan wel uit schalke bangmakerij werden geslaakt... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books