Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Geschiedenis der Europeesche Volken   By: (1808-1878)

Book cover

Geschiedenis der Europeesche Volken by Johann Georg Kohl provides a comprehensive overview of the history of European peoples, spanning from ancient times to the present day. Kohl's detailed research and in-depth analysis offer readers a fascinating look into the cultural, political, and social transformations that have shaped European societies over the centuries.

The author's meticulous attention to detail and clear writing style make this book accessible to readers of all backgrounds. Kohl expertly weaves together historical events, key figures, and societal trends to create a cohesive narrative that is both informative and engaging.

One of the book's strengths is its focus on the interconnectedness of European history, demonstrating how developments in one region often had far-reaching consequences for the rest of the continent. By highlighting these connections, Kohl underscores the shared experiences and influences that have contributed to the development of a distinctly European identity.

Overall, Geschiedenis der Europeesche Volken is a well-researched and thought-provoking exploration of Europe's past. Whether you are a history buff or simply curious about the origins of modern European society, this book is sure to provide valuable insights and a deeper appreciation for the complex tapestry of European history.

First Page:

Geschiedenis der Europeesche Volken.

Naar het Hoogduitsch

J. G. Kohl.

Met gekleurde platen.

Naar oorspronkelijke teekeningen

A. Kretschmer.

's Gravenhage Joh. Ykema 1874.

EUROPA.

"Dit oude Europa verveelt mij!" moet Napoleon eens gezegd hebben. En velen, dat werelddeel moede, hebben het hem later nagezegd.

Napoleon uitte dat gezegde waarschijnlijk, toen hij het toppunt zijner macht bereikt had, toen hij geheel Europa aan zijne voeten zag en hem niets meer te wenschen over bleef. En zij, die even als hij Europa moede waren, zeiden het, omdat zij hopeloos, in het oude Europa niets te winnen of te verliezen hadden.

Het is een somber gezegde, dat òf uit geblaseerdheid òf uit vertwijfeling ontstaan is en er door ingegeven wordt.

Noch de geschiedenis, noch eene bedaarde overweging der bestaande verhoudingen, brengt er ons toe dit gezegde te beamen, veeleer brengen beide ons tot de overtuiging, dat ons goed Europa noch vervelend, noch, zoo als de Amerikanen het uitdrukken, zwak van ouderdom is.

Op de geheele wereld is, tot op den nieuwsten tijd, geen schouwtooneel voor hoofd en hart meer onderhoudend en ontwikkelend, dan de beschouwing van het leven en het werken der wakkere Europeesche volken; nergens vestigt men meer zijne hoop op de jeugd, op vooruitgang en op nieuwe gezichtspunten, dan in ons kleine werelddeel, dat wel reeds oud is, maar altijd zijn levenslust blijft behouden... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books