Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Gomer voor den sabbath meditatiën over en voor de sabbath   By:

Gomer voor den sabbath meditatiën over en voor de sabbath by Abraham Kuyper

First Page:

OPMERKINGEN VAN DE BEWERKER: De tekst in dit bestand wordt weergegeven in de originele, verouderde spelling. Er is geen poging gedaan de tekst te moderniseren. Bladzijde nummering is verwijderd. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. De voetnoot is verplaatst naar het eind van de alinea met de verwijzing. Overduidelijke druk en spelfouten in het origineel zijn gecorrigeerd. Variaties in spelling zijn behouden: e/ê, en 1/I bij Bijbelboekverwijzingen. In het origineel cursieve tekst is weergegeven als cursief . Uitgespatieerde tekst is weergegeven als ~uitgespatieerd~. In het boek worden lage en hoge aanhalingstekens gebruikt. Deze dubbele aanhalingstekens zijn in dit e boek aangegeven als »aanhalingstekens«. Aan het eind van dit e boek volgt een overzicht van de aangebrachte correcties.

GOMER VOOR DEN SABBATH.

MEDITATIËN

OVER EN VOOR DEN SABBATH,

DOOR

DR. A. KUYPER.

BOEKHANDEL VOORHEEN HÖVEKER & WORMSER.

AMSTERDAM. PRETORIA.

ZUID HOLLANDSCHE BOEK EN HANDELSDRUKKERIJ.

Op de Dagen van goede Boodschap volgt hiermeê in gelijk formaat een Gomer voor den Sabbath ; onder een titel, die aan Exodus 16:16 24 is ontleend.

Dit boekske mocht niet uitblijven.

De indruk mocht niet voortduren, alsof weer een verheffen van onze Christelijke vierdagen boven den Sabbath ingang vond; en de schijn moest wegvallen, als wierd met de behoefte, die ook op den Sabbath, in de ure van stille afzondering, aan meditatie bestaat, niet gerekend.

Vooral nu in onze dagen het geroep om Zondags rust ook bij hen steeds luider weerklinkt, die van Zondags heiliging niet hooren willen, is het eisch van het oogenblik, dat geen poging onaangewend blijve, om ook door stille meditatie de heiliging van den Rustdag te bevorderen.

Daarom gaan in dezen bundel aan de Meditatiën voor elk der twee of drie en vijftig Zondagen van het jaar, een zevental afzonderlijke Meditatiën over den Sabbath vooraf. Meditatiën , die niet de Sabbathsquaestie bespreken, maar Gods kind tot geloofswerking ook ten opzichte van den Sabbath uitlokken.

Wel ligt aan deze Meditatiën een doordacht gevoelen over den Sabbath ten grondslag; maar dit gevoelen zelf wordt er niet in verdedigd noch betoogd.

Liever dan in deze Meditatiën door zulk betoog Gods kind van zijn stille Sabbathviering af te leiden, heb ik daarom zulk een betoog in een afzonderlijk Tractaat van den Sabbath , te boek gesteld.

Een Tractaat , dat reeds ter perse ging en bijna afgedrukt gereed ligt, om binnenkort, bij denzelfden uitgever als van dezen Gomer voor den Sabbath , te verschijnen.

Tot beide geschriften drong mij de zielsbehoefte, om uit dank voor wat God ook mij in zijn heerlijken Sabbath schonk, iets tot rijker en inniger Sabbathsgenieting ook voor mijn broederen en zusteren bij te dragen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books