Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Handboek voor Bijenhouders   By:

Book cover

First Page:

HANDBOEK VOOR BIJENHOUDERS,

Waarin

De natuurlijke geschiedenis der bijen, en hare teelt volgens de Dzierzon'sche methode, naar de jongste waarnemingen worden medegedeeld,

Door

J. DIRKS.

Dordrecht.

P. K. Braat.

1861.

AAN ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING DER NEDERLANDEN, WORDT DIT WERK MET VERSCHULDIGDE HOOGACHTING EERBIEDIG OPGEDRAGEN DOOR ZIJNER MAJESTEITS GETROUWEN ONDERDAAN,

J. DIRKS.

VOORBERIGT.

Met een enkel woord moet ik den lezer mededeelen, dat een vriend mij heeft bijgestaan, om deze bladen het licht te doen zien. Zoowel door het teekenen der figuren, als door het omwerken van mijn handschrift, dat voor de pers minder geschikt was, heeft hij mij eene dienst bewezen.

Daar enkele onnaauwkeurigheden eerst na het afdrukken door mij ontdekt zijn, zoo is het noodig de achterstaande verbeteringen op te geven. De lezer vergeve het, dat die misstellingen in den tekst zijn ingeslopen, verschoone het gebrekkige, dat mijn arbeid nog mag aankleven, en doe zijn voordeel mei het goede, dat er in gevonden wordt!

Lunteren, Januarij 1861.

J. D.

VERBETERINGEN.

Bl. 9 reg. 2 v.b. staat: gekerfde insecten, lees: insecten of gekorven dieren.

,, 14 ,, 15 v.b. ,, voeren zij dan met den snuit door eene kleine opening, die zoowel daartoe, als tot toetreding der lucht, in de cel gelaten is, lees: bijten dan op zijde van de cel een gaatje, waardoor zij van tijd tot tijd den snuit steken, en van de werkbijen het voedsel ontvangen; dit gaatje dient tevens tot toetreding der lucht.

,, 17 ,, 13 v.o. ,, zulk een stok zal meestal niet zwermen, maar zoodra ééne moederbij is uitgeloopen, zullen de bijen de overige afmaken, indien hij echter nog een zwerm geeft, dan is dit gewoonlijk na 12 à 14 dagen, lees: van zulk een stok kan men gewoonlijk na 12 à 14 dagen een zwerm verwachten, indien het weder niet ongunstig is; dan zullen zij de overtollige moederbijen meestal afmaken, in welk geval de stok dat jaar met zekerheid niet meer zwermen zal.

,, 20 ,, 11 v.b. ,, den stok, lees: de stokken.

,, 46 ,, 11 v.o. ,, den honigvoorraad, lees: honig en bloemenstof.

,, 46 ,, 3 v.o. hierachter te lezen: Behalve tot het uitbroeijen van hommels, dienen de hommelcellen ook om er honig, doch nimmer om er bloemenstof in op te leggen.

,, 48 ,, 10 v.o. staat: klein, lees: kort.

,, 156 ,, 19 v.o. ,, in ,, tegen.

,, 170 ,, 1 v.b. ,, zal ,, kan.

,, 185 ,, 15 v.b. ,, hupcel ,, hulpcel.

INHOUD.

Bladz.

INLEIDING 1

De bijen bevorderen de bevruchting bij de planten, bl. 1. Onkunde van vele bijenhouders, bl... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books