Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Ibong Adarna Corrido at Buhay na Pinagdaanan nang tatlong Principeng Magcacapatid na Anac nang Haring Fernando at nang Reina Valeriana sa Cahariang Berbania   By:

Book cover

First Page:

IBONG ADARNA

AKLATAN NI JULIANA MARTINEZ 116 P. Calderon, Manila

CORRIDO AT BUHAY NA PINAGDAANAN NANG TATLONG PRINCIPENG MAGCACAPATID NA ANAC NANG HARING FERNANDO AT NANG REINA VALERIANA SA CAHARIANG BERBANIA

Virgeng Ináng mariquit Emperadora sa Langit, tulungan po yaring isip matutong macapagsulit.

Sa aua mo po't, talaga Vírgeng ualang macapára, acong hamac na oveja hulugan nang iyong gracia.

Dila co'i iyóng talasan pauiin ang cagarilán, at nang mangyaring maturan ang munting ipagsasaysay.

At sa tanang nangarito nalilimping auditorio, sumandaling dinguin ninyo ang sasabihing corrido.

Na ang sabi sa historia nang panahong una una, sa mundo'i nabubuhay pa yaong daquilang monarca.

At ang caniyang esposa yaong mariquit, na reina, ang pangala't bansag niya ay si doña Valeriana.

Itong hari cong tinuran si don Fernando ang ngalan ang caniyang tinubuan ang Berbaniang caharian.

Ang haring sinabi co na ay may tatlóng anác sila, tuturan co't ibabadyá nang inyo ngang maquilala.

Si don Pedro ang panganay na anác nang haring mahal, at ang icalaua naman si don Diego ang pangalan.

Ang icatlo'i, si don Juan ito'i siyang bunsong tunay, parang Arao na sumilang sa Berbaniang caharian.

Ito'i, lalong mahal baga sa capatid na dalaua, salang malingat sa mata nang caniyang haring amá.

Para parang nag aaral ang manga anác na mahal, malaqui ang catouaan nang hari nilang magulang.

Ay ano'i, nang matuto na yaong tatlóng anác niya, ay tinauag capagdaca nitong daquilang monarca.

Lumapit na capagcuan ang tatlóng príncipeng mahal, cordero'i, siyang cabagay nag aantay pag utusan.

Anáng hari ay ganitó caya co tinauag cayó, dito sa itatanong co ay sabihin ang totoó.

Linoob nang Dios Amá na cayo'i, nangatuto na, mili cayó sa dalaua magpare ó magcorona.

Ang sagót nila at saysay sa hari nilang magulang, capua ibig magtangan nang corona't, cetrong mahal.

Nang itó ay maringig na nang haring canilang amá, pinaturuan na sila na humauac nang espada.

Sa Dios na calooban sa canilang pag aaral, di nalao'i, natutuhan ang sa armas ay pagtangan.

Ito'i, lisanin co muna yaong pagcatuto nila, at ang aquing ipagbadyá itong daquilang monarca.

Nang isang gabing tahimic itong hari'i, na iidlip, capagdaca'i, nanaguinip sa hihigán niyang banig.

At ang bungang panaguimpan nitong hari cong tinuran, ang anác na si don Juan pinag lilo at pinatay.

Ang dalauang tampalasang sa caniya ay pumatáy, inihulog at iniuan sa balón na calaliman.

Sa pananaguinip bagá nitong mahal na monarca, nagbangon capagcaraca sa hihigán niyang cama.

At hindi nanga na idlip sa malaqui niyang hapis, sa hirap na masasapit niyong bunsong ini ibig.

Ito ang niyang dahilán nang sa bungang panaguimpan tuloy ipinagcaramdam at sa banig ay naratay.

Nagpatauag nanga rito marurunong na médico, dili masabi cun anó ang saquit nang haring itó.

Sa gayong carami bagá medicong tinauag nila, ay ualang macapagbadyá sa saquít na dinadalá.

Ay mayroon namang isá na bagong cararating pa, siyang nagpahayag bagá saquit nang bunying alteza.

Ang damdam mo haring mahal ay galing sa panaguimpán, sa iyo'i, aquing tuturan ang iyo pong cagamutan.

May isang ibong maganda ang pangalan ay Adarna, cun marinig mong magcantá ang saquít mo'i, guiguinhaua.

Sa Tabor na cabunducan ang siyang quinalalaguian, cahoy na hinahapunan Piedras Platas ang pangalan.

Cun arao ay uala roon itong encantadang ibon, sa iba sumasalilong at nagpapaui nang gutom.

Cun gabing catahimican ualang malay ang sino man, ay siyang pag oui lamang sa Tabor na cabunducan.

Cayá mahal na monarca yao'i, siyang ipacuha, gagaling pong ualang sala ang saquít mong dinadalá.

Nang sa haring mapaquingan ang caniyang cagamutan, capagdaca'i, inutusan ang anác niyang panganay.

Si D. Pedro'i, tumalima sa utos nang haring amá, iguinayác capagdaca cabayong sasac yán niya.

Yao nanga't, lumacad na cabunducan ang pinuntá, at hahanaping talagá, mahal na ibong Adarna... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books