Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Justicia Nang Dios   By:

Book cover

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

JUSTICIA N~G DIOS

M~GA ILANG BAGAY NA INASAL DITO SA FILIPINAS NANG MAN~GA FRAILE,

SINULAT NI

MARIANO SEQUERA

Redactor sa pamahayagang ANG KAPATID N~G BAYAN, EL GRITO DEL PUEBLO at sumusulat sa iba,t, iba pang nilalathala dito sa Maynila.

UNANG BAHAGUI NANG ¡NASAAN ANG DIOS!

1.ª Edicion.

MAYNILA

LIMBAGAN NI CHOFRÉ Y COMP.ª

Escolta, num. 33

1899

Sa Inang Filipinas.

Sa tanang supling mong tunay cong capatid na sa iyo'y nag alay n~g bun~ga n~g isip ibig cong pumisan, cutad man ang bait, at maguing dan~gal co sa buhay na quipquip.

N~g upang sacaling man~giba mang bayan na hindi sarili,t, tungtun~gán co lamang, ¡Ina co'y! marinig mauica n~g ibang aco ay sa iyo marunong magmahal.

Caya n~ga,t, ang unang sumupling sa bait na hinog na bun~ga sa tangcay n~g saquit alay co sa iyo at pag asa'y labis na ito'y sacsi rin n~g aquing pag ibig.

Yayamang dugo co, catauan at buhay, talagang iyo na, ¡oh! Ina cong bayan! bulaclac n~g isip ay ibig co namang ilangcap sa aquing sa iyo'y pagdamay.

Sa bagay na ito'y cung aco'y sumapit sa pooc na ari n~g dalita,t, hapis, itong alaala'y, papaui sa saquit sanhi rin sa iyo ¡oh! bayan cong ibig.

Hanganang co ito,t, aquing ipapaling ang tan~gang cong pluma sa ibig lumining nitong pinag ugnay n~g bait na angquin yamang talastas n~g sa iyo ang dahil.

MARIANO SEQUERA.

Pasimulá.

Manang isang hapong dinalao ang buhay niyaong magcaumpoc na lungcot at lumbay, sa isang uupan aco'y, nagulaylay at pinaguauari itong calagayan.

Ualang ano ano'y, sumilang sa isip yaong paglilibang sa jarding mariquit caya n~ga,t, sa lagay aco ay tumindig hinanap ang simoy n~g han~ging malamig.

At aquing tinun~go na cusang hinanap ang pooc na tunay n~g tanang bulaclac pagdating co roo'y, pinili co agad ang lalong mariquit, at aquing pinitas.

N~guni at nalooy, nalagas na tunay nalanta n~gang cusa,t, ban~go ay naparam, napaui ang gandá, lumipas ang culay, caya,t, ang puso co ay muling nalumbay.

At saca inisip cung ano ang dahil bulaclac na tan~gan nalungcot naman din, puso co'y tumiboc n~g tiboc mahinhin at uari'y, pinucao ang aquing panimdim.

Pinag ugnay ugnay yaring paquiramdam saca binalangcás sa isip ang bagay, niyaong co natanto,t, nabatid na tunay, ang lungcot na yao'y, dahil din sa bayan.

Dito co nabatid cung saan nagbuhat, cung saan sumupling ang lumbay n~g lahat, pagca,t, natanto co ang fraileng dulin~gas ay binubusabos Inang Filipinas.

At tuloy dinalao itong ala ala niyaong ualang n~galan na aquing naquita asal na mahalay guinaua n~g cura sa isang mag inang ipinahamac niya.

Ang nangyaring ito'y siyang isusulit at gauing liban~gan n~g tanang capatid JUSTICIA N~G DIOS siya cong na isip itauag sa gayong namasda,t, nabatid.

Ang sumulat.

Puno nang salita.

Cailan mang panahon ang casamaan cung umiral ma'y sa sandali lamang Aco.

May isang mag inang taga ibang bayan, aquing nalimutan cung ano ang n~galan; ang mag inang ito'y, mahirap ang buhay, baquit ulila na sa dapat magmahal.

May loob sa Dios ang babayeng anac may impoc na puri baga ma,t, mahirap maganda ang asal, matamis man~gusap sino mang tumin~gi'y malulugod agad.

Ang caniyang ina,y lubha ring mabait di saquim sa pilac, totoong malinis, sa arao at gabi'y ualang ini isip cung hindi ang gutom canilang mapatid.

Sa isang paraang mabuti,t, mahusay, at hindi naghan~gad n~g anomang yaman, cung di yaong anac malinis matanao sa harap n~g mundo,t, hangang calan~gitan.

Dapua,t, niyaon n~ga'y may isang dumating sa canilang bayan isang fraileng saquim; at doo'y nagcura nan~garal na tambing n~g utos n~g Dios na dapat ganapin.

Diua ay dinalao n~g gauang pagsinta ang puso at loob n~g nasabing cura, caya,t, monaguillo'y, tinauag pagdaca,t, agad pinahanap n~g isang dalaga... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books