Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Kartilyang Makabayan Mga Tanong at Sagot Ukol Kay Andrés Bonifacio at sa KKK   By: (1880-)

Book cover

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

=KARTILYANG MAKABAYAN=

M~GA TANÓNG AT SAGOT UKOL

KAY

ANDRES BONIFACIO

AT SA

KATAASTAASAN, KAGALANGGALANG KATIPUNAN

N~G M~GA ANAK N~G BAYAN

na nagturo at nagakay sa Bayang Pilipino sa Paghihimagsik laban sa kapangyarihang dayo

SINULAT NI

HERMENEGILDO CRUZ

( Ikalawang Tagapamatnugot n~g Kawanihan n~g Paggawa )

MAYNILA, S.P.

1922

Ang unang pagpapalimbag n~ga KARTILYANG MAKABAYANG itó, sa kapahintulutan n~g sumulat, ay ipinagawa n~g "Lupong Tagaganap" n~g ARAW NI BONIFACIO, 1922, upang ang salaping mapagbibilhan ay igugol sa bantayog (monumento) na itatayo sa pook na pinan~ganakan kay Andrés Bonifacio. Ang bilang n~g saling ipinalimbag ay 5,000 at ang salaping kailan~gang likumin ukol sa nasabing pakay ay humigit kumulang sa P1,500.00.

Maynila, 16 n~g Nobyembre, 1922.

RAMON FERNANDEZ, Pan~gulo .

FAUSTINO AGUILAR, Kalihim .

GUILLERMO MASANGKAY, Taga In~gatyaman .

M~GA KAGAWAD:

BIENVENIDO K. DOMINGO, 136 Tayuman, Tondo

IGNACIO SOL CRUZ, 409 Calle Telio, Tondo

PIO AREVALO, 1099 Antonio Rivera

DOMINGO PONCE, 55 El Dorado, Quiapo

ANDRES GOMEZ 127 Palomar, Tondo

FAUSTO IGNACIO 2446 Oroquieta, Sta. Cruz

VICENTE C. YUSON, 432 San Anton, Sampaloc

Ang kartilyang ito'y matatagpuan sa m~ga tindahan n~g aklat at sa bahay n~g m~ga kagawad n~g lupong inilathala. Kung pakiyawan ay maaaring tumun~go sa bahay ni G. Guillermo Masangkay, daang Alvarado, blg. 535, Maynila. Maybawas ang halagá kung pakiyawan. Ang m~ga taga lalawigan ay maaaring humin~gi na kasama ang halagá.

TUNTUNIN

Mukha

Alay, 7.

Paunawa, 9.

I Kung sino si Andrés Bonifacio, 11.

II Ang samahang nagturo at nagakay sa bayan sa paghihimagsik, 14.

III Ang palatuntunan n~g "Katipunan", 16.

IV M~ga aral n~g "Katipunan", 19.

V Ang pagpapalaganap n~g "Katipunan", 22.

VI M~ga paraang ginagawa sa pagsapi sa "Katipunan", 25.

VII Ang mahigpit na pakikibaka n~g "Katipunan" sa kanyang kabuhayan,29.

VIII Ang "Katipunan" at ang bayang maralita, 34.

IX Ang "Katipunan" at ang paguusig sa m~ga "mason", 37.

X Ang Paghihimagsik, 40.

XI Tagumpay at Pahimakas, 50.

Dekálogo ni Bonifacio, 62.

M~ga talang matatagpuan sa aklat na itó, 63.

[Sulat Kamay:

Inaalay sa m~ga bata't kabinataang nagsisipagaral.

H. Cruz Nob, 1922.]

PAUNAWA

Isang araw, bago sumapit ang ika 30 n~g Nobyembre n~g taong 1921, na ginawang araw na pan~gilin mula noon n~g ating m~ga Kinatawang tagapagbatás, lumapit sa akin ang m~ga anak kong nagsisipagaral sa m~ga paaralang bayan at ibinalita ang ganito: "Bukas anilá wala kaming pasok. Pistá daw, tatay, ni Bonifacio." At saká pamanghang itinanóng sa akin: "¿Sino ba iyang si Bonifacio?"

Wari ako'y natubigan....

N~guni't hindi dapat pagtakhan ang pagkamanghang yaón n~g m~ga bata, sapagka't sa ating m~ga paaralang bayan, ang kabuhayan ni Andrés Bonifacio at ang kasaysayan n~g "Katipunan" ay itinuturo n~g pahalaw lamang sa m~ga nagsisipagaral na n~g "septimo grado," na hindi ipinakikilala ang buong kasaysayan n~g "Katipunan" at gayon din ang kanyang makabayang palatuntunan at matataas na aral na ipinunla sa bayan, na siyang nagturo't nagakay sa m~ga pilipino sa pagguhó n~g kalupitan at pangbubusabos at nagtanim sa ating m~ga puso n~g manin~gas na damdamin n~g Kalayaan at Kasarinlan.

Sa maiikling pan~gun~gusap, ay aking ipinatanto sa m~ga anak ko ang buong kabuhayan ni Andrés Bonifacio at ang sanhi't katwiran kung bakit siya'y ibinubunyi n~g ating lahi't Pamahalaan. Akin ding ipinakilala sa kanila ang m~ga aral n~g "Katipunan"; at isinaysay ang kapakinaban~gang natamó n~g Bayang Pilipino sa paghihimagsik na pinamatnugutan n~g kapisanang yaong itinatag at pinan~guluhan ni Andrés Bonifacio... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books