Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Keur van Nederlandsche Synoniemen Ten gebruike bij de studie voor de hulp- en hoofdacte en op inrichtingen voor M.O.   By:

Keur van Nederlandsche Synoniemen Ten gebruike bij de studie voor de hulp- en hoofdacte en op inrichtingen voor M.O. by Teunis Pluim

First Page:

SYNONIEMEN

E text prepared by the Online Distributed Proofreading Team (http://www.pgdp.net)

OPMERKINGEN VAN DE BEWERKER: De tekst in dit bestand wordt weergegeven in de originele, verouderde spelling. Er is geen poging gedaan de tekst te moderniseren. Bladzijde nummering is verwijderd. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Overduidelijke druk en spelfouten in het origineel zijn gecorrigeerd. Variaties in spelling zijn behouden. In het origineel cursieve tekst is weergegeven als cursief . Uitgespatiëerde tekst is weergeven als ~uitgespatiëerd~, vette tekst als $vet$ en onderstreepte tekst als onderstreept. In dit boek worden lage en hoge aanhalingstekens gebruikt. De dubbele aanhalingstekens zijn in dit e boek aangegeven als »aanhalingstekens". Aan het eind van het boek volgt een overzicht van de aangebrachte correcties.

KEUR VAN NEDERLANDSCHE SYNONIEMEN

TEN GEBRUIKE BIJ DE STUDIE VOOR DE HULP EN HOOFDACTE EN OP INRICHTINGEN VOOR M.O.

DOOR

T. PLUIM, Hoofd eener School te Baarn.

VIERDE, HERZIENE DRUK.

J. Muusses. Purmerend. 1912.

VOORBERICHT

BIJ DEN EERSTEN DRUK.

Er is geen betere »stijloefening" dan het bestudeeren van synoniemen; hierdoor toch raakt men intiemer bekend met den rijkdom van vormen, waarover onze taal beschikt, om allerlei schakeeringen van eenzelfde hoofdbegrip uit te drukken. Het is dus wel te verklaren, dat het behandelen van zinverwante woorden een veel voorkomende en hoogst practische examen opgave vormt. Toch mag het zeker verwondering baren, dat het Nederlandsch slechts weinig werken over dit belangrijk onderdeel der levende taal bezit. Na het thans verouderde »Woordenboek" van Weiland en Landré (1821, 3 dln.) is slechts één werk verschenen, aan de studie der synoniemen gewijd. Dit gunstig bekende »Handboek van Ned. Synoniemen", door J. V. Hendriks (D. Mijs, f 2.50), dat verre boven onzen lof verheven is, kan echter als eerste studieboek bezwaarlijk gebruikt worden: het geeft uit den aard der zaak te veel stof bij te weinig oefeningen. Het kwam mij daarom niet ondienstig voor, uit den rijken voorraad onzer synoniemen een keuze te doen, om zoo noodig een grondiger en uitvoeriger behandeling van dit onderwerp voor te bereiden.

Ik heb bij het schrijven van dit werkje een geleidelijke opklimming in het oog gehouden en zeer veel plaats aan oefeningen ter toepassing ingeruimd. Hierdoor vlei ik mij, dat dit boekje gebruikt kan worden op onze Normaal en Hoogere Burgerscholen, op onze Gymnasia en misschien ook bij de studie voor de hoofdacte.

Welwillende opmerkingen, die de bruikbaarheid kunnen verhoogen, zullen mij steeds welkom zijn.

1904.

BIJ DEN TWEEDEN DRUK.

De tweede druk is zoo goed als ongewijzigd gebleven.

Van geachte zijde werd mij er op gewezen, dat ik van Hendriks een wel wat al te ruim gebruik zou gemaakt hebben. Waar deze schrijver niet schroomde dikwijls Landré en Weiland woordelijk te volgen, meende ook ik daartoe het recht te mogen hebben. Bovendien heb ik, evenals hij, van het Woordenboek der Ned... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books