Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Korte beschrijving van Leiden wegwijzer voor vreemdeling en stadgenoot   By: (1825-1884)

Korte beschrijving van Leiden wegwijzer voor vreemdeling en stadgenoot by Jacobus Marinus Everhardus Dercksen

First Page:

OPMERKINGEN VAN DE BEWERKER: De tekst in dit bestand wordt weergegeven in de originele, verouderde spelling. Er is geen poging gedaan de tekst te moderniseren. Bladzijde nummering is verwijderd. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Overduidelijke druk en spelfouten in het origineel zijn gecorrigeerd. Variaties in spelling zijn behouden. In het origineel cursieve tekst is weergegeven als cursief . Vette tekst is weergegeven als vet. In het origineel uitgespatiëerde tekst is weergeven als ~uitgespatiëerd~. Aan het eind van het boek volgt een overzicht van de aangebrachte correcties.

KORTE BESCHRIJVING VAN LEIDEN.

BOEK EN STEEN DRUKKERIJ VAN DE BREUK & SMITS.

KORTE BESCHRIJVING VAN LEIDEN.

WEGWIJZER VOOR VREEMDELING EN STADGENOOT.

DOOR

J. M. E. DERCKSEN.

MET EEN NIEUWEN PLATTEGROND DER STAD en eene aanwijzing harer openbare gebouwen en inrichtingen.

[Decoratieve illustratie]

LEIDEN, DE BREUK & SMITS. 1874.

Leiden. Wat is Leiden ? Vraag het aan verschillende personen van onderscheidene geaardheid en vorming en het antwoord zal even verschillend wezen als die geaardheid en vorming zijn. Richt gij die vraag tot den statisticus, hij zal u antwoorden: het is eene stad in het koninkrijk der Nederlanden , provincie Zuid Holland , welker oppervlakte ongeveer tweehonderd bunders beslaat, gelegen aan den Rijn, op drie uren gaans afstand van 's Gravenhage , vijf uren van Haarlem , evenzooveel van Rotterdam en acht uren van Amsterdam ; zij bezit bijna veertig duizend inwoners, waarvan er zooveel tot het vrouwelijk en zooveel tot het mannelijk geslacht behooren; terwijl u met nauwkeurigheid wordt opgegeven welke godsdienstige meeningen die ingezetenen, door doop, belijdenis, of andere middelen van introductie in eenig kerkgenootschap, geacht worden te belijden, waarbij slechts een twintigtal worden uitgezonderd die er rond voor zijn uitgekomen, dat zij er te dien aanzien geene voorkeur op nahouden. Als bronnen van bestaan en welvaart zullen worden genoemd: de laken , grein , saai , deken en wollengarenfabrieken, de boter en kaashandel, de ijzer en katoen industrie en 't laatst maar niet het minst het voortdurend bestaan eener hoogeschool, welke niet slechts een aantal jongelieden uit de aanzienlijkste en rijkste familiën des lands daarheen lokt, maar ook de voor het onderwijs noodzakelijke hoogleeraren, op éene uitzondering na, daar hunne woonplaats doet vestigen. En vraagt gij nu aan de zooeven genoemde jongelieden: wat is Leiden ? Het antwoord zal vol geestdrift klinken: het is de woonstede der Alma Mater, die niet slechts haren kinderen de volle moederborst der wetenschap aanbiedt, maar er nevens wij zeggen niet bovendien hun genoegzame gelegenheid laat om zich van de bedoelde borst te spenen en den beker der vreugde aan de jeugdige lippen te brengen. Voor hen is die stad het tooneel, waarop het schoonst bedrijf huns levens, in schier onbeperkte vrijheid, wordt afgespeeld, en wanneer ook zij in de statistieke bijzonderheden der grootte van schier tweehonderd bunders en de drie uren afstands van Den Haag belang stellen, dan dient de eerste om, eens voorgoed, uit te maken dat dit bundertal te weinig ruimte heeft voor een Leidsch student, en de laatste om daaraan de gevolgtrekking te kunnen vastknoopen dat »de vrijster van de buren" gelijk HUYGENS de residentie noemt eigenlijk voor hen niets dan de succursaal der bloeiende academiestad is... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books