Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Korvetten Heimdals Togt til de vestindiske Farvande i Aarene 1861 & 1862   By:

Book cover

First Page:

Åbenlyse trykfejl er rettet, men forfatterens stavning er i øvrigt bevaret. Denne bog er oprindelig trykt med frakturskrift; i nedenstående tekst er brugt til at angive antikvaskrift, symbolet ~ er brugt til at angive s p a t i e r e t tekst, og til fed tekst. En indholdsfortegnelse kan findes sidst i bogen.

Korvetten Heimdals Togt

til

de vestindiske Farvande

i Aarene 1861 & 1862.

Af

J. Holm,

Lieutenant i Søetaten.

Med sex Lithografier.

Kjøbenhavn.

Fr. Wøldikes Forlagsboghandel.

1863.

Reiseværker.

Livingstones Reise i Syd Africa,

paa Dansk ved M. Th. Wøldike. To Bind med Portrait, Kort, Lithographier og Træsnit. hft. 6 Rd. ib. 7 Rd.

Dr. Barths Reiser i Nord og Mellem Afrika,

paa Dansk ved J. Michaelsen. To Bind med Portrait, Kort, Lithographier og Træsnit. hft. 7 Rd. 36 Sk. Eleg. ib. 9 Rd. 4 Sk.

Erindringer fra et Togt med Fregatten "Sjælland"

til Brasilien og Vestindien i Aarene 1860 61 ved cand. med & chir. Friis, Fregattens Skibslæge. hft. 48 Sk.

Fox Expeditionen

i Aaret 1860 over Færøerne, Island og Grønland af Th. Zeilau, Premierlieutn. i Inf., med Lithographier og Kort. hft. 2 Rd.

Den sidste Franklin Expedition

med "~Fox~" Cpt. M'Clintock, ved Carl Petersen, Tolk ved Expeditionen. Med Portrait, Kort, Lithographier og Træsnit. hft. 3 Rd.

Paa Stepperne,

Reiseskildringer fra Canada og de forenede Stater af J. Caird, oversat af M. W. med Kort. hft. 72 Sk.

Sinai og Golgatha.

Reiser i Østerlandene af F. A. Strauss, oversat af ~A. Olivarius~. Med Lithographier og Kort. hft. 2 Rd. 48 Sk.

En Fodvandring i fire Verdensdele

af W. C. Samuelsen. Med Portrait. hft. 1 Rd. 24 Sk.

[Illustration: Klart Skib.]

Korvetten Heimdals Togt

til

de vestindiske Farvande

i Aarene 1861 & 1862.

Af

J. Holm,

Lieutenant i Søetaten.

Med sex Lithografier.

Kjøbenhavn.

Fr. Wøldikes Forlagsboghandel.

1863.

G. S. Wibes Bogtrykkeri.

Forord.

Naar man henvender sig med følgende Beretning til Publikum, da er det nærmest for at imødekomme den Interesse for Marinen, der lever i Nationen og har et gyldigt Krav paa at blive tilfredsstillet.

Det er nu 16 Aar siden, at Korvetten Galathea vendte tilbage fra sin Jordomseiling; ingen dansk Orlogsmand har senere foretaget et lignende Togt, ihvorvel der i nævnte Tidsrum har været nogle enkelte, for vore Forhold, lange Expeditioner.

Om disse har der imidlertid Intet været forelagt Offentligheden. Denne har ikke kunnet danne sig et klart Begreb om Nytten af at vise Flaget Tegnet paa Nationens Selvstændighed; den har ikke kunnet indsee det Gavnlige i, at en Orlogsbesætning i længere Tid holdes under Kommando.

De Rapporter, der fra Tid til anden indrykkes i Pressen, minde forbigaaende om et saadant udsendt Skibs Tilværelse; men de forlades med Døgnet, der har skabt dem. Den snevrere Kreds, der ved Bekjendtskab er knyttet til Skibsbesætningen, tilfredsstilles, naar et beroligende "Alt vel" er føiet til Slutningen af Rapporten.

For dem, der ønske nærmere Oplysninger, vil maaskee et samlet Billede af et saadant Togt være velkomment, da det vil afgive en Maalestok for de Forventninger og Fordringer, der knyttes til en udsendt Orlogsmand.

Idet Forfatteren saaledes, fra et vist Synspunkt, føler sig berettiget til at byde Publikum en Beskrivelse af Korvetten Heimdals Togt, maa han anmærke, at han har søgt at give denne en saa sammentrængt og letfattelig Form som mulig. Kjendsgjerninger, Begivenheder og Indtryk gaae Side om Side; de første bære det officielle Stempel, og han haaber, at de sidste, for Heelhedens Skyld, maa møde Velvillie hos Læseren.

Foruden den særlige Skildring af Heimdals Togt, har Forfatteren følt sig kaldet til at give en Fremstilling af et almindeligt Orlogstogt. I Supplementet "Ombord" har han søgt at give en Skizze af det Liv, der nutildags rører sig i en dansk Orlogsmand.

Kjøbenhavn, i December 1862... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books