Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Langs Rotte, Maas en Schie. I. schetsen uit de geschiedenis van Rotterdam   By:

Langs Rotte, Maas en Schie. I. schetsen uit de geschiedenis van Rotterdam by J.S. Verburg

First Page:

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS TE GRONINGEN.

P. R. BOS C. L. VAN BALEN, Volledige Aardrijkskundige Leergang voor de Volksschool:

Nederland, 1e stukje, geïllustreerd f 0,30

Europa en de Wereld, 2e stukje, geïllustreerd 0,30

De Wereld, Oost en West Indië en Nederland, 3e stukje, geïll. 0,30

Atlas van Nederland 0,25

Invulatlas van Nederland 0,10

Eerste Atlas voor de Volksschool in 16 kaarten, 10e druk , ingenaaid f 0,30, gecartonneerd 0,55

Atlas der geheele aarde 0,35

Invulatlas der geheele aarde 0,15

Atlas voor de Volksschool in 40 kaarten en 52 platen, 24e druk , ingenaaid f 1,00, gecartonneerd f 1,40, gebonden 1,75

Toelichting 0,30

Globes (hoofdelijk leermiddel) per dozijn in doos 0,90

==>> ~ Bovenstaande boekjes en atlassen kunnen in de volgende leerjaren gebruikt worden: ~

Nederland } in het vierde leerjaar of in de laatste helft Atlas van Nederland } van het derde en in het vierde leerjaar.

~ Desverkiezende als uitvoeriger atlas hiernevens: ~ de Eerste atlas voor de Volksschool.

Europa en de Wereld } Atlas der geheele aarde } in het vijfde leerjaar. Invulatlas der geheele aarde }

~ Desverkiezende als uitvoeriger atlas hiernevens: ~ de Atlas voor de Volksschool; en als hoofdelijk leermiddel voor de allereerste grondbegrippen der wiskundige aardrijkskunde de Globes.

De Wereld, Oost en West Indië en Nederland } Invulatlas van Nederland } in het zesde De atlassen en invulatlas der voorafgaande leerjaren } leerjaar.

Scholen met beperkt leerplan kunnen met de boekjes en atlassen van het vierde en vijfde leerjaar, welke een afgerond geheel geven, volstaan.

In een korte toelichting wordt de gang der methode en de wijze, waarop de schrijver enkele zaken aan de kinderen duidelijk maakt, uiteengezet.

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS TE GRONINGEN.

LANGS ROTTE, MAAS EN SCHIE.

SCHETSEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN ROTTERDAM,

DOOR

J. M. DROOGENDIJK en J. S. VERBURG.

EERSTE DEELTJE. GEILLUSTREERD.

f 0,50.

TE GRONINGEN BIJ J. B. WOLTERS' U. M., 1911.

STOOMDRUKKERIJ VAN J. B. WOLTERS.

VOORBERICHT.

Bij het verschijnen van dit werkje is het ons een aangename plicht onzen hartelijken dank te betuigen aan Mej. Dr. H. C. H. Moquette, Adjunct Archivaris en den Heer G. v. Rijn, Gemeente Bibliothecaris, voor de zeer gewaardeerde medewerking, die wij van hen mochten ondervinden.

Voor de kaartjes zijn wij veel verplicht aan Dr. C. te Lintum, Leeraar aan de H. B. S. alhier. Ook hem onzen hartelijken dank.

Van de illustratie's danken wij er eenige aan particulieren; enkele zijn afkomstig uit het Museum van Oudheden, maar verreweg de meeste uit de rijke verzameling van het Gemeente Archief.

Een woord van dank past hier zeker aan de ambtenaren dezer instellingen, benevens aan die van de Gemeente Bibliotheek voor de groote welwillendheid, waarmede zij ons steeds weer behulpzaam waren.

Niet onvermeld mogen wij ook laten de bereidwilligheid, waarmede verschillende ambtenaren, verbonden aan onderscheidene Takken van Dienst in deze gemeente, ons steeds een afdoend antwoord gaven op onze vragen om inlichtingen. Ook waar wij een enkele maal bij particulieren aanklopten, vonden wij steeds een gewillig gehoor.

Hoewel het noemen van onze bronnen hier onnoodig geacht kan worden, willen wij een uitzondering maken voor het op de scholen nog te weinig gebruikte werk »Rotterdam in den loop der eeuwen« door Dr... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books