Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Meetkundig Schoolboek   By:

Book cover

Meetkundig Schoolboek by H. Sluijters is a comprehensive and easy-to-understand guide to the fundamentals of geometry. The book covers a wide range of topics, including lines, angles, triangles, quadrilaterals, circles, and solid shapes. Each concept is explained clearly and concisely, making it accessible for students of all levels.

One of the highlights of the book is the abundance of examples and exercises provided to help reinforce the material. These practice problems range in difficulty, allowing students to gradually build their skills and confidence in geometry. The solutions to the exercises are also included at the back of the book, making it easy for students to check their work and identify any areas for improvement.

The layout of the book is well-organized, with each chapter focusing on a specific topic and building upon the previous chapters. The language used is straightforward and jargon-free, making it a valuable resource for both teachers and students.

Overall, Meetkundig Schoolboek by H. Sluijters is an essential guide for anyone looking to strengthen their understanding of geometry. Whether you are a high school student preparing for exams or an adult looking to refresh your math skills, this book is sure to help you succeed in your mathematical pursuits. Highly recommended.

First Page:

MEETKUNDIG

SCHOOLBOEK.

DOOR

H. SLUIJTERS.

1848

VOORBERIGT

VOOR DEN TWEEDEN DRUK.

Ook met dit werk heb ik het geluk gehad, om in mijn doel te mogen slagen, waarover ik mij hartelijk verheug. Niet alleen waren de oordeel vellingen der Kunstregters vrij gunstig en aanmoedigend; maar eene tamelijk groote oplage is binnen weinige jaren uitverkocht, en ik smaak dus het genoegen te ondervinden, dat mijne Ambtgenooten dit schoolboek tot veelvuldig gebruik deden strekken, waarvoor ik hun openlijk mijnen dank toebreng.

Overtuigd, dat een werkje, van dezen aard, bijzonder vrij van drukfouten zijn moet, heb ik mij bevlijtigd, om die in dezen nieuwen druk te vermijden; terwijl, op verlangen van onderscheidene gebruikers, de meeste afdeelingen met eenige nieuwe voorstellen zijn vermeerderd, waardoor deze arbeid, naar ik mij vlei, in bruikbaarheid zal gewonnen hebben.

H. SLUIJTERS.

VOORBERIGT.

Bij den aanleg van mijn Practisch Cijferboek voor de Scholen ten platten lande , had ik het plan, om in een vijfde stukje opgaven voor het meetkundig rekenen te leveren; doch later van voornemen veranderd zijnde, besloot ik tot het vervaardigen van een werkje, hetwelk 1^o. niet alleen dienen kon ten vervolge op het bovengenoemde cijferboek, maar 2^o. tevens geschikt was voor zulke burgerkinderen, wien de gelegenheid ontbreekt tot eene meer grondige beoefening der meetkunst, en 3^o... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books