Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Moja Pierwsza Bitwa Opowiadanie Sierżanta   By: (1798-1855)

Book cover

First Page:

Adam Mickiewicz

MOJA PIERWSZA BITWA

TOWARZYSTWO WYDAWNICZE "IGNIS". E. WENDE i S ka, WARSZAWA. M. NIEMIERKIEWICZ, POZNAÑ H. ALTENBERG, LWÓW. TOW. KSIÊGARÑ KRESOWYCH, TORUÑ

1921

MOJA PIERWSZA BITWA.

OPOWIADANIE SIER¯ANTA.

Zazdroszcz± Atylli, który stoczy³ tysi±c bitew, a w tysi±cznej jeszcze czu³ w sobie to, co nazywa³ gaudia certaminum, czyli rozkosz rzezi. Oj, by³ to krwawy rozpustnik ten stary hetman! Co siê mnie tyczy, piastuj±cego stopieñ sier¿anta lekkiej artylerji, wyznajê, ¿e zaprawdê zakochany by³em w wojence, ale tylko przez pierwszy tydzieñ mojego wojennego zawodu, i ¿e w Atyllowej rozkoszy raz tylko jeden jedyny zasmakowa³em. Z tej to przyczyny nigdy mi nie wyjdzie z pamiêci mój miodowy tydzieñ i pierwsza bitwa.

Pierwsza bitwa ma szczególniejsze podobieñstwo z pierwsz± mi³o¶ci±. Ile¿ nadziei! ile z³udzeñ! przed t± uroczyst± akcj±, która rozstrzyga o losie narodów, lada rekrut czuje siê powo³anym do odegrania co najmniej roli... jakiego bohatera historji lub romansu.

Przychodzi wreszcie do rozprawy i stajesz do niej z niecierpliwo¶ci± i pewnym niepokojem, doznaj±c raz trwogi ¶miertelnej, to znowu szalonej weso³o¶ci; ju¿ ciê strach przeszywa, ju¿ ciê podnosi pycha tryumfatora. W jednej godzinie przechodzisz przez t³umy wzruszeñ, i zbierasz wspomnienia na ca³e ¿ycie! lecz aby to czuæ z ca³± moc±, trzeba mieæ serce dziewicze, serce rekruckie.

Powiedzia³ kto¶, ¿e ka¿dy cz³owiek mo¿e skomponowaæ dobry romans, opowiadaj±c tylko po prostu historjê swej pierwszej mi³o¶ci. To postrze¿enie zachêci³o miê do opisania pierwszej bitwy, w której by³em. Trzeba wiedzieæ, ¿e ta bitwa jest tylko epizodem s³awnej wojny, ¿e z niej odnie¶li¶my ¶wietne zwyciêstwo, i ¿e w swoim czasie zjedna³a nam podziw ludów europejskich. Wprawdzie dawne to czasy, bo ludy dobrze ju¿ zapomnia³y i o naszych klêskach i o naszych tryumfach. Mimo tego ¿o³nierz polski nigdy nie zapomni o bitwie pod Stoczkiem.

Po rewolucji 29 listopada[] postanowi³em wst±piæ w szeregi, i rozmy¶la³em, czy do piechoty, czy do jazdy? A¿eby zrobiæ stanowczy wybór, przebiega³em ulice Warszawy, przypatruj±c siê bacznie mundurom ró¿nych pu³ków. Naprzód zatrzyma³em siê przed bataljonem grenadjerów, którzy maszerowali w ¶ci¶niêtych szeregach, milcz±co, w porz±dku i powa¿nie. Wszystko w±sacze, z szewronami na ramionach. By³y to resztki legjonów napoleoñskich. Kiedy przechodzili, ustêpowano im z uszanowaniem, i szeptano w t³umie: "To mi ¿o³nierze! to nasi obroñcy!" Zazdroszczê im, pomy¶la³em, piêkna to rzecz byæ grenadjerem! I zbli¿y³em siê do oddzia³u, a zaj±wszy miejsce obok dobosza, maszerowa³em krokiem grenadjerskim, upatruj±c komendanta, któremu chcia³em natychmiast ofiarowaæ moje s³u¿by.

[Footnote : 1830 r.]

Wtem, na drugim koñcu ulicy, ukaza³ mi siê nowy meteor wojskowy. By³ to krakus na bia³ym koniu, w bia³ej sukmance, w czerwonej czapeczce z bia³em piórkiem, który jak ³abêd¼ przerzyna³ czarne fale t³ocz±cych siê mieszczuchów. ¦licznie wywija³ on koniem; pieszych wita³ skinieniem g³owy, z kawalerzystami ¶ciska³ siê za rêce, a piêknym damom, stoj±cym w oknach, posy³a³ wdziêczne poca³unki. Wszystkie oczy zwróci³y siê ku niemu; mê¿czy¼ni klaskali, kobiety u¶miecha³y siê w milczeniu; a piêkny krakus sta³ siê bo¿yszczem chwili.

Przysz³o mi zaraz na my¶l, ¿e w mundurze krakowskim na mój wiek i wzrost bêdzie mi bardziej do twarzy, A tak objawi³o mi siê moje w³a¶ciwe powo³anie: Bóg miê stworzy³ krakusem!

Zwróci³em siê wiêc w stronê koszar jazdy; ale w po³owie drogi wpad³em w niezmierny t³um, który miê porwa³ ze sob± i uniós³ ku rogatkom. Lud siê cisn±³ na spotkanie nowo nadci±gaj±cych szeregów. Osobliwsza figura jecha³a na przodzie; by³ to stary kapucyn w habicie i na koniu, w jednej rêce z lanc± a drug± b³ogos³awi±cy krzy¿em lud, który mu nogi ca³owa³... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books