Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Moja Pierwsza Bitwa Opowiadanie Sierżanta   By: (1798-1855)

Book cover

"Moja Pierwsza Bitwa Opowiadanie Sierżanta" by Adam Mickiewicz is a powerful and poignant recounting of the author's first battle experience as a sergeant. Mickiewicz's vivid descriptions and raw emotions pull the reader into the chaos and brutality of war, making it feel as though they are right there alongside him on the battlefield.

The author's introspective reflections on the true cost of warfare and the heavy toll it takes on the human spirit are particularly moving. Despite the violence and destruction that surrounds him, Mickiewicz's humanity and sense of duty shine through, making this a deeply impactful and thought-provoking read.

Overall, "Moja Pierwsza Bitwa Opowiadanie Sierżanta" is a beautifully written and gripping tale that offers a unique perspective on the horrors of war and the resilience of the human spirit. Mickiewicz's storytelling prowess and emotional depth make this a must-read for anyone interested in history, literature, or the human experience.

First Page:

Adam Mickiewicz

MOJA PIERWSZA BITWA

TOWARZYSTWO WYDAWNICZE "IGNIS". E. WENDE i S ka, WARSZAWA. M. NIEMIERKIEWICZ, POZNAÑ H. ALTENBERG, LWÓW. TOW. KSIÊGARÑ KRESOWYCH, TORUÑ

1921

MOJA PIERWSZA BITWA.

OPOWIADANIE SIER¯ANTA.

Zazdroszcz± Atylli, który stoczy³ tysi±c bitew, a w tysi±cznej jeszcze czu³ w sobie to, co nazywa³ gaudia certaminum, czyli rozkosz rzezi. Oj, by³ to krwawy rozpustnik ten stary hetman! Co siê mnie tyczy, piastuj±cego stopieñ sier¿anta lekkiej artylerji, wyznajê, ¿e zaprawdê zakochany by³em w wojence, ale tylko przez pierwszy tydzieñ mojego wojennego zawodu, i ¿e w Atyllowej rozkoszy raz tylko jeden jedyny zasmakowa³em. Z tej to przyczyny nigdy mi nie wyjdzie z pamiêci mój miodowy tydzieñ i pierwsza bitwa.

Pierwsza bitwa ma szczególniejsze podobieñstwo z pierwsz± mi³o¶ci±. Ile¿ nadziei! ile z³udzeñ! przed t± uroczyst± akcj±, która rozstrzyga o losie narodów, lada rekrut czuje siê powo³anym do odegrania co najmniej roli... jakiego bohatera historji lub romansu.

Przychodzi wreszcie do rozprawy i stajesz do niej z niecierpliwo¶ci± i pewnym niepokojem, doznaj±c raz trwogi ¶miertelnej, to znowu szalonej weso³o¶ci; ju¿ ciê strach przeszywa, ju¿ ciê podnosi pycha tryumfatora. W jednej godzinie przechodzisz przez t³umy wzruszeñ, i zbierasz wspomnienia na ca³e ¿ycie! lecz aby to czuæ z ca³± moc±, trzeba mieæ serce dziewicze, serce rekruckie... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books