Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Mythen & Legenden van Japan   By:

Book cover

First Page:

Mythen & Legenden van Japan

Door

F. Hadland Davis

Voor Nederland bewerkt door Dr B.C. Goudsmit

Inhoud.

Inleiding I. Het tijdperk der goden II. Helden en Krijgslieden III. De Bamboesnijder en het maanmeisje IV. Legenden omtrent Buddha V. Legenden omtrent vossen VI. Jizo, de god van Kinderen VII. De Legende in de Japansche Kunst VIII. De Gelieven, die elkander alleen bij helderen hemel bezoeken, en het kleed van veeren IX. Legenden van den berg Fuji X. Klokken XI. Yuki Onna, de Sneeuwvrouw XII. Bloemen en Tuinen XIII. Boomen XIV. Spiegels XV. Kwannon en Benten. Daikoku, Ebisu en Hotei XVI. Poppen en Vlinders XVII. Feestdagen XVIII. De Lantaarn met Pioenrozen XIX. Kobo Daishi, Nichiren en Shodo Shonin XX. Waaiers XXI. Donder XXII. Dierenlegenden XXIII. Legenden omtrent Vogels en Insecten XXIV. Over thee XXV. Legenden uit de Spokenwereld XXVI. Drie Meisjes XXVII. Legenden van de Zee XXVIII. Bijgeloof XXIX. Bovennatuurlijke Wezens XXX. De Gedaanteverwisseling van Issunboshi, en Kintaro, de gouden knaap XXXI. Legenden van verschillenden aard Goden en Godinnen Register der eigennamen

INLEIDING.

Pierre Loti in Madame Chrysanthème , Gilbert en Sullivan in De Mikado , en Sir Edwin Arnold in Zeeën en Landen , hebben ons vroeger den indruk gegeven, dat Japan een echt sprookjesland in het Verre Oosten was. Wij verheugden ons in de liefelijkheid en vreemdheid van dat land, en nog meer in de liefelijkheid en vreemdheid van het Japansche volk. Wij lachten om hun averechtsche gebruiken, beschouwen de Japansche vrouw in haar rijk gekleurde Kimono als iets zeer bekoorlijks en betooverends, en hadden een vaag begrip, dat de voornaamste kenmerken van Nippon de theehuizen en de geisha's waren. Voor twintig jaar vatten wij Japan niet ernstig op. Nog altijd luisteren wij naar de zoetvloeiende muziek van De Mikado , maar wij beschouwen Japan nu niet langer als een soort van artistiek fantasieartikel. Het Land van de Rijzende Zon is het Land der Verrezen Zon geworden, immers wij hebben geleerd, dat zijn vreemdheid, zijn feeachtige manieren en gewoonten niets waren dan de uiterlijke teekenen van een groote, voorwaartsschrijdende natie. Wij erkennen in onze dagen Japan als een groote macht in het Oosten, en de overwinning, door dat rijk op Rusland behaald, heeft zijn leger en zijn vloot over de geheele wereld beroemd gemaakt.

De Japanners zijn altijd een nabootsende natie geweest, die gemakkelijk den godsdienst, de kunst en het maatschappelijk leven van China in zich heeft opgenomen en tot eigen voordeel gebruikt, en die, na haar eigen nationalen stempel te hebben gedrukt op datgene, wat zij aan het Hemelsche Rijk heeft ontleend, naar elders heeft uitgezien om materiaal te verkrijgen, waardoor zij haar positie kon versterken en vooruitbrengen. Die gave der nabootsing is één der meest karakteristieke eigenschappen van Japan. Steeds zijn de Japanners afkeerig geweest, om anderen inlichtingen te geven, maar ten allen tijde stonden zij gereed, te trachten zich iederen vorm van kennis te veroveren, die kon bijdragen tot hun vooruitgang. In de veertiende eeuw schreef Kenko in zijn Tsure dzure gusa : "Niets opent de oogen meer dan reizen, onverschillig waarheen", en de Japanner der twintigste eeuw heeft dien uitnemenden raad opgevolgd. Hij heeft wijd en zijd gereisd, en heeft een uitnemend gebruik gemaakt van zijn verschillende opmerkingen. De gave der nabootsing grenst bij den Japanner aan genie. Oost en West hebben tot de grootheid van het land bijgedragen, en het is voor menigeen onzer een reden tot groote verbazing, dat een land, dat zoolang geïsoleerd heeft gestaan en zoovele jaren in de boeien van het leenstelsel geklonken is geweest, binnen een betrekkelijk korte tijdsruimte ons Westersch stelsel van oorlogvoeren volkomen meester is geworden en evenzeer zich vele van onze ethische en sociale denkbeelden heeft eigen gemaakt en een wereldmacht is geworden... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books