Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Nasawing Pagasa   By:

Book cover

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

ANGEL DE LOS REYES

KASAYSAYANG TAGALOG

¡¡NASAWING PAGASA!!

ITÓ RIN ANG NAPALATHALA SA PAHAYAGANG "ANG DEMOCRACIA" NOONG ABRIL ÑG 1910 NA NILAGDAAN ÑG "MULAWIN"

NAGKAROON ÑG MGA PAGBABAGO AT INAYOS ANG KAMALIAN

MAYNILA KAPULUANG PILIPINAS 1912

¡NASAWING PAGASA!

KASAYSAYANG TAGALOG

KASAYSAYANG NAPALATHALA SA PAHAYAGÁNG "ANG DEMOCRACIA" NOÓNG ABRIL ÑG 1910 NA NILAGDAÁN ÑG "MULAWIN". NAGKAROÓN ÑG MGA PAGBÁBAGO AT INAYOS ANG NAGÍNG KAMÁLIAN.

SINULAT NI =ANGEL DE LOS REYES=

KUMATHA ÑG MGA KASAYSAYANG "ANG DIYOSA INÉNG" "¡KRISTONG MAGDARAYA!" "¡IMBING KAPALARAN!" "¡PARUSA ÑG DIYÓS!" "¡HINAGPÍS NI LOLENG!" AT "¡TAYO AY MAMUNDÓK!"

MAYNILA, K.P. LIMBAGÁNG "ESFUERZO OBRERO" 1912

=LAHAT TUNGKOL PILIPINO=

AY DAPAT BUMASA ÑG BABASAHING TAGALOG

Bahag hari............................. ni Gerardo Chanco. Sa Tabí n~g Ban~gín.................... " José Maria Rivera. Higanti at Pagsisisi................... " Honorato H. de Lara. ¡Duwág!................................ " Gerardo Chanco. ¡Imbing Kapalaran!..................... " Angel de los Reyes. ¡Halina sa Lan~git!.................... " Gat Dusa. Ang Mananayaw.......................... " Ros. Almario. ¡Tadhana!.............................. " Democrita P. Antonio. ¡Sawíng Pagasa!........................ " Bb. Francisca Laurel. Larawan n~g Pagirog.................... " Simplicio Flores. ¡Waláng Diyós!......................... " Honorato H. de Lara. ¡Pinatatawad Kita!..................... " Matanglawin. ¡Parusa n~g Diyós!..................... " Angel de los Reyes. Buhay.................................. " Aurelio Tolentino. ¡Enchang!.............................. " Honorato H. de Lara. ¡Kristong Magdaraya!................... " Angel de los Reyes. Pan~garap n~g Buhay.................... " Simplicio Flores. M~ga Anak Bukid........................ " Ros. Almario.

=Inyong paghanapin sa mga aklatan at makabibili sa makákayanan upang huwag kayóng tamaa't masaktan sa mga kasunód na palo at uñgal.=

MGA PAGUNITA

NA DAPAT NUYNUYIN

SA MAGLÍLIWALÍW SA

Bayan n~g Antipulo

Anim na binibini ang nan~gakálupasay sa lilim nang isáng puno n~g manggá sa bayang Antipulo nang taóng nagdaan. Pawa siláng magágandá; pawa siláng mahíhinhín; n~guni't ang katakátaká, ang apat ay nakátawa at ang dalawá ay nakásiman~got. Sa lihim kong pagsísiyasat ay naunawa kong kaya palá gayón, ang apat ay nakápagdalá n~g m~ga babasahing Tagalog at ang dalawá ay nakalimot. Walang pagáalinlan~gan na yaóng di nakápagbaon ay siyáng nakásiman~got, pagka't wala n~g masaráp na aliwan sa bayan n~g Antipulo na para n~g magbasá n~g aklát. Maligo, pagkatapos ay magduyan, bago magbasá n~g aklat: iyán ang buhay mayaman.

Kaya kayóng maglíliwalíw sa Antipulo, nang huwág kayóng sumiman~got pagdatál doón, ay magbaon kayó n~g Pinatatawad kitá!, Ang Mananayaw, Mga Anák Bukid, ¡Duwág! Sa tabi ñg bañgin, ¡Tadhana!, Halina sa Lañgit!, ¡SAWÍNG PAGASA!, Larawan ñg Pagirog, Pañgarap ñg Buhay, ¡Walang Diyos!, ¡Higanti at Pagsisisi!, ¡Enchang!, ¡Kristong Magdaraya!, ¡Parusa n~g Diyós! ¡Imbing Kapalaran! Bahág Hari, ¡MILAGROS! at Lihim na pagluha! Sa gayón, tan~gi sa maáalíw ninyó ang inyóng sarili ay makatútulong pa kayó sa masisikap na kawal n~g pagpápalaganap n~g wikang minana natin.

ANG MGA PUMÁPATÁY SA

Kalulwá ñg Bayan

Masaráp ang wikang Ingglés, ang turing n~g Ingglés; lalo na ang wikang Kastila, ang saló n~g Kastila; lalo pa ang wikang Pransés, ang habol n~g Pransés, palibhasa'y para para siláng may damdamin at marunong magmahál sa m~ga kalulwá n~g kaníkaniláng bayan, na alinsunod sa m~ga pantás na sinásamba n~g marami, ang wika, ay siyáng kalulwá n~g bayan... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books