Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Nederlandsche Doopnamen Naar Oorsprong en Gebruik   By: (1839-1924)

Book cover

First Page:

Nederlandsche doopnamen naar oorsprong en gebruik

Door J. J. Graaf Oud deken en pastoor van Ouderkerk a/d Amstel

Bussum Paul Brand 1915

INHOUD

Inleiding 1 27 Naamlijst I XC Naamwijzer XCI CLVI Beteekenis van oud germaansche naamstammen CLVII CLX

AFKORTINGEN

AB. Aartsbisschop Abd. Abdis Ap. Apostel B. Bisschop B. vóór den dag eener maand Bollandisten Bel. Belijder Eerb. Eerbiedwaardige Geloofspr. Geloofsprediker Gesln. Geslachtsnaam (Inter praeterm.) achter Beduidt, dat de behandeling de aanhaling der van den Heilige door hen nog Bollandisten. om redenen is uitgesteld. Keiz. Keizer of Keizerin Kluiz. Kluizenaar Kon. Koning of Koningin Kr. Kronenburg: Neerlands Heiligen M. Maagd Ma. Martelaar of Martelares Mo. Monnik (m.) mannelijk S. Sint of Sinte = Heilige Vlv. Vleivorm (vr.) vrouwelijk Wed. Weduwe Zal. Zalige

Imprimatur:

G. A. MEIJER, O.P. Libr. Cens. Zwollis, die 4 Nov. 1914.

Om te gehoorzamen aan de besluiten van Paus Urbanus VIII, verklaar ik, dat ik aan de titels van Heilige of Zalige, aan nog niet heilig verklaarde personen gegeven, geen ander dan menschelijk gezag toeken, behoudens die gevallen, welke reeds door den H. Apostolischen Stoel bekrachtigd zijn.

J. J. GRAAF.

INLEIDING

In het Rituale Romanum het boek dat door de H. Kerk aan hare priesters ten gebruike is voorgeschreven bij de toediening der H.H. Sacramenten en verdere zegeningen wordt aanbevolen, [1] dat bij het H. Doopsel aan de kinderen zooveel mogelijk de namen van Heiligen zullen gegeven worden, opdat de doopelingen door hun voorbeeld tot godvruchtig leven opgewekt, en door hunne voorspraak beschermd mogen worden. En onze katholieken zijn loffelijk gewend, zich naar dien wenk te gedragen.

Wanneer het echter op de uitvoering aankomt, blijkt er niet zelden eenig overleg noodig; want niet genoeg is het dat die naam eens gegeven wordt: hij moet ook heel het leven door gedragen worden; en de dragers ervan zijn evenzeer kinderen van een gemeenschappelijk Nederlandsch vaderland als kinderen van de Katholieke Kerk. En zoo behoort dan ook deze dubbele eigenschap zich zoowel bij het geven als bij het dragen van den naam kenbaar te maken.

De keuze dan van den naam regelt zich naar het gezegde verlangen der H. Kerk, maar ook naar de vaderlandsche zede, dat de kinderen tevens genoemd worden naar de voorouders of bloedverwanten en bijzonderlijk peters en meters. Niet zelden echter komt het voor, dat deze twee belangen moeilijk te vereenigen blijken, voor zoover namelijk niet juist genoeg geweten wordt, welke kerkelijk latijnsche naam beantwoordt aan den verlangden vaderlandschen vorm. En deze vraag komt wel het veelvuldigst voor bij de Friezen, wijl zij meer dan de andere Nederlanders aan de voorvaderlijke namen gehecht zijn.

Reeds vroeger is getracht, den ouders zoowel als den geestelijken in deze moeilijkheid hulp te bieden door het opstellen van lijstjes waarin de aloude "Hollandsche en Friesche namen in overeenstemming gebracht worden met de namen der Heiligen die in de Kerk gevierd worden." Deze poging, door een onbekenden geestelijke ten jare 1657 gedaan, had hare verdienste en heeft nut gedaan en gemak verschaft... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books