Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Ontboezemingen   By: (1843-1913)

Book cover

First Page:

ELK DEEL IS AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR

GULDENS EDITIE.

ONTBOEZEMINGEN

DOOR

GABRIËL.

ARNHEM, D. A. THIEME.

DE PRIJS VAN ELK DEEL IS EEN GULDEN.

ONTBOEZEMINGEN,

DOOR

GABRIËL.

ARNHEM,

D. A. THIEME.

1869.

Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen.

AAN ZIJN BROEDER WILLIBALD.

INHOUD.

OP ZEE.

Bladz. BEREISDE LIEDEN 3. AFSCHEID 17. AAN DE NOORDZEE 20. EEN EERSTE STORM 25. PORTSMOUTH BINNEN 41. LONDON BRIDGE 48. IN »POETS CORNER" 51. IETS OVER DE ENGELSCHEN 56. RUZIE AAN BOORD 70. EEN KERSDAG 76. ONDER DE LINIE 81. DILETTANTISME 86. KOMEDIE SPELEN 103. EEN DROOM 107. OM DEN ZUID 116. EEN SCHEEPSTAFEL 123.

DE SLAMAT.

Bladz.

ONTBOEZEMING VAN EEN »AMBTENAAR TER BESCHIKKING" 131.

MINNEBRIEVEN.

AAN NONNA FLORA 163. AAN TITANIA 169. SUZE 175.

EEN BLIJSPEL.

DE GETERGDE ZACHTMOEDIGHEID, OF, »'T SOP WAS DE KOOL NIET WAARD" 181.

BEREISDE LIEDEN.

EEN PROLOOG.

Strange! quoth I, debating the matter with myself, that one and twenty miles sailing, should give a man these rights.

STERNE.

Hebt ge wel eens een neef, of broêr, of vriend van een eerste zeereis zien t'huiskomen? Hebt ge, wanneer 't verdoolde schaap per Zierikzeesche boot zou arriveren, hem in dat Zeeuwsche stedeken opgewacht, en van dáár 't trajekt tot Rotterdam met hem zamen gemaakt?

Zóó iets deed ik onlangs.

De boot slingerde een weinig doch mijn bereisde neef op 't achterdek aan 't wandelen, om te toonen hoe zeevast hij op de beenen stond. 't Was gloeijend heet maar onverstoorbaar hield zich onze held buiten de beschuttende zonnetent, opdat 't middagvuur nog een laatste hand mogt leggen aan de roode kleur van gelaat en handen, waarop hij zoo trotsch was. Straks ging hij zitten niet, gelijk een gewoon mensch, op een bank of krukje neen, met roekelooze gratie zette zich de waaghals op 't ijzeren hekje naast de raderkast, en verrigtte er de ijzingwekkendste evolutiën, om toch een iegelijk de overtuiging te schenken, dat hij niet over boord vallen kon . Maar hij had geen rust: zijn koffers moesten nagezien worden: zijn koffers, waarop met enorme letters de namen van Batavia, Samarang, Tagal en Brouwershaven prijkten; een gesp werd losgemaakt en weêr aangetrokken, een touw werd versjord: want men moest 't weten, dat die koffers met die uitheemsche etiquetten hem toebehoorden! Aan de stad genaderd, kamde mijn brave zich den haveloozen vlasbaard wat uit, trok een norsch, regt cosmopolitisch gezigt, gaf zich zooveel mogelijk 't woeste air van een pas geretourneerden Marco Paolo, en stapte aan wal met den zwaaijenden gang van een op zee gewonnen en getogen zeebonk. In zijn moeders woning geïnstalleerd, behield hij nog geruimen tijd de hebbelijkheid, van net te doen alsof hij in zijn geboortestad den weg niet meer kende; ja, wel een jaarlang ná zijn terugkomst, bleef hij, tot groot ongerief der huisgenooten, een gedecideerde antipathie aan den dag leggen tegen aardappelen, groenten, en dergelijke "Hollandsche burgerkosten"; terwijl hij zich schadeloos stelde door 't gebruik van aanzienlijke hoeveelheden drooge rijst, die hij, in de oogen zijner verbaasde medeaanzitters, oneetbaar maakte door toevoeging van curry , lombok , sambal , trassi , en meerdere zulke stankverspreidende ingrediënten, van wier genot hoewel hij slechts weinig maanden in Indië had doorgebragt hij gemoedelijkweg verzekerde, zijn maag niet meer te kunnen spenen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books