Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Op Samoa   By: (1825-1909)

Book cover

Op Samoa by Eginhard von Barfus is a captivating and thought-provoking literary work that delves deep into the complexities of colonialism, cultural oppression, and personal identity.

Set against the backdrop of colonial Samoa in the late 19th century, the novel follows the story of a young German anthropologist who becomes entangled in the lives of the local Samoan people. Through his interactions with the indigenous population, the protagonist begins to question his own beliefs and values, ultimately leading to a profound transformation of his own identity.

Von Barfus skillfully weaves together historical events with fictional narrative, creating a rich and immersive reading experience. The author's vivid descriptions of Samoan culture and traditions bring the setting to life, while also shedding light on the devastating impact of colonialism on indigenous communities.

Op Samoa is a poignant and thought-provoking novel that explores themes of power, privilege, and the clash of cultures. It is a must-read for anyone interested in colonial history, cultural anthropology, or simply a compelling story that challenges the reader to reflect on their own beliefs and values.

First Page:

E. von Barfus

(Schrijver van "De Goudzoekers aan de Klondyke Rivier")

Op Samoa

Geïllustreerde uitgaaf

Vertaling van Mevr. J. van der Hoeven

Amsterdam

C. L. G. Veldt

Eerste Hoofdstuk. In Apia.

Gedurende een reeks van jaren was ik op het kantoor van den heer Andreas Mertel werkzaam geweest en reeds tot tweeden boekhouder opgeklommen, toen de chef van het huis op een goeden dag zijn bedienden kwam mededeelen, dat hij voornemens was de zaak aan zijn beide zoons over te doen en stil te gaan leven. Ik gevoelde weinig lust, bij de jonge patroons in dienst te blijven en verzocht daarom den heer Andreas, die mij steeds zeer genegen geweest was, zoo vriendelijk te willen zijn, mij door zijn recommandatie een betrekking in een grootere handelszaak te bezorgen, het liefst in Duitsch Oost Afrika of op de Samoa eilanden. Na eenige dagen ontving ik een brief van de Duitsche Plantage Maatschappij, waarin mij werd medegedeeld, dat ik op aanbeveling van den heer Mertel, als boekhouder in den dienst der maatschappij was aangenomen en mij zoo spoedig mogelijk aan de kantoren vervoegen moest. Een week later bevond ik mij aan boord van een stoomboot op reis naar Adelaïde... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books