Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Pag Susulatan nang Dalauang Binibini na si Urbana at ni Feliza   By: (1819-1864)

Book cover

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

=PAG SUSULATAN=

NANG

=DALAUANG BINIBINI=

NA SI

=URBANA AT NI FELIZA=

NA NAGTUTURO N~G MABUTING KAUGALIAN

KINATHÁ NANG

=Presbitéro D. Modesto De Castro=

MAY LUBOS NA PAHINTULOT

MANILA.

IMPRENTA Y LIBRERIA DE J. MARTINEZ

Establecida el año 1902. 253 Cabildo Intramuros, 89 Escolta, 108 P. Calderón Binondo, P. O. Box 2165.

=MGA AKLAT NA IPINAGBIBILI SA MGA Tindahan ni J. Martinez=

Novena kay San Jose P 0.20 " Antonio " 0.20 " n~g. Ntra. Sra. del Rosario " 0.25 " Pitong wica " 0.20 " Estacion " 0.20 " kay Ntra. Sra. de Lourdes " 0.20 " Sta. Clara " 0.20 " n~g Ntra. Sra. de la Concepcion " 0.15 " sa Mahal na Cruz " 0.15 Casaysayan n~g Sagrada misa " 0.20 " Tatlong Personas " 0.25 " Amang si Jesus " 0.20 " Babaing Samaritana " 0.20 " n~g Abecedario " 0.30 " Ligaya sa lan~git at mundo " 0.25 " Martir de Golgota " 0.25 Buhay ni Sta. Elena " 0.25 " Eulalia " 0.30 " Jose Vendido " 0.30 " Sta. Isabel " 0.30 " San Francisco de Sales " 0.25 " San Juan de Dios " 0.25 " Sta. Ana " 0.25 " Santong si Moises " 0.25 " Job " 0.20 " Samuel Belibet " 0.30 " Sant. Maria Magdalena " Ang mahusay na pag gamot ni Tissot " 3.00 Mga Cagamutang na nauucol sa loob ng bahay Sta. Maria " 2.00

=PAG SUSULATAN=

NANG

DALAUANG BINIBINI

NA SI

URBANA AT NI FELIZA

NA NAGTUTURO N~G MABUTING KAUGALIAN

SINULAT NANG

PRESBITERO D. MODESTO DE CASTRO.

MAY LUBOS NA PAHINTULOT

MANILA

IMPRENTA Y LIBRERIA

DE

=J. MARTINEZ=

=Establecida el año 19O2=.

253 Cabildo Intramuros Tel. 3283, Escolta 89 Tel. 2055, P. Calderon 108 Tel. 8256

Paunaua sa Babasa.

Cayo man~ga binata ang inaalayan co nitong munting bun~ga nang pagod, cayó ang aquing tinutun~go, at ipinamamanhic sa inyo na aco,i, pagdalitaang dinguin.

Cayo,i, bagong natuntong sa pintò nitong malauac na mundó, gayac na paguitna sa mundó, ay dapat magsimpan nang gagamitin sa guitna nang mundo.

Ang panaho,i, nagtutuling caparis nang pan~ganorin; at ang macaraan ay di na mag sasauli, ang maualá sa matá ay di na moling maquiquita, caya catampatan ang magsamantalá, at na sa capanahonang magtipon. Magsáquit matutong maquipagcapoua tauo, at nang di maquimí sa guitna nang caramihan, at nang di ninyo icahiya ang di carunun~gan.

Ang dunong na nag tuturo sa tauo nang pagharap sa caniyang capoua, ay bun~ga nang pag ibig sa capoua tauo: ang pag ibig sa capoua tauo, ay bun~ga nang pag ibig sa Dios, caya ang na ibig sa Dios, ay marunong maquipag capoua tauo, at sacali,t, di marunong ay magsasaquit matuto; sa pagca,t, batid na ang dunong na ito ay puno at mulá nang magandang caasalang quinalulugdan nang Dios.

Ang marunong maquipagcapoua tauo, ay maganda ang caasalan; palibhasa,i, nag iin~gat, nang caniyang quilos, asal at pan~gun~gusap ay mátuntóng sa guhit nang di capootan nang Dios, at cálugdan nang tauo. Caya ang carunun~gang ito ay hiyas sa isang dalaga dan~gal sa isang guinoo, pamuti sa isang bináta, dilág at cariquitang cacambal náng magandang asal na ninihag nang puso.

Cayong man~ga ina naman, na may catungculang magturo sa anac nang man~ga daquilang catotohanang pahayag nang Santo Evangelio, dapat ang cayo,i, magsaquit tumupad nitong mabigat na catungculan na ipagsusulit sa Dios... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books