Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Panayam ng Tatlong Binata — Ikalawang Hati   By:

Book cover

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

=PANAYAM NG TATLONG BINATA TINULA NI=

Cleto R. Ignacio

=CONCEPCION, MALABON, RIZAL=.

BAHAY PALIMBAGAN ni P. SAYO BALO ni SORIANO

MAYNILA

TEL. 3099.

UNANG PAGKAPALIMBAG 1921

Rosario 225 Binundok .

TINIG KASALUKUYAN

O

=KUWENTO=

NG

=Tatlong Binatang=

SI

=Brillo, Electo at ni Brindo=

IKALAWANG HATI

BRILLO

May isa n~gang Haring balita sa yaman na nakahahan~ga ang kaugalian sa sakop nang Korte niya'y ibinawal ang gawang magsunong ó magpasánpasán.

Kaya n~ga't kaniya na ipinatawag ang tao sa Korteng man~ga mahihirap at ang bawa't isa'y binigyan nang pilak na sa hanap buhay ay puhunang dapat.

At itinadhana sa nasasakupan na ang lahing hudio ang utusan lamang yaon ang mahigpit niyang kautusan naglagay nang taning sa simulang araw.

Sinomang sumuway doon sa tadhana may kakamtang dusa siyang ilinagda at siya ang lubos na nan~gan~gasiwa sa kanyang sakop na kinakalin~ga.

Tunay na kanyang ikinagagalak na ang sakop niya ay mayamang lahat at sa lahing iba'y tan~ging matatanyag ang ugali niya na pinalalakad.

Ang tanang kampon niya ay nan~gatutuwa sa dahilang sila'y mayayamang pawa ang salat na dati ay naging sagana at ang dating hamak ay naging dakila.

Laging gawa niya'y kapagka umaga ay hawak sa kamay yaong largavista at linilibot na ianatanaw niya ang loob nang Korte't magpahanggang villa.

Nang isang umaga'y nagkataon naman na nasa bintana siya't nanunun~gaw ay may isang taong hubad at may pasang bigkis, niyong kahoy na bilang kalakal.

Ang nasabing tao,y tinawag pagdaka at itinanong kung taga saan siya ang tugon ay taga labas niyong villa na tan~ging mahirap siya kay sa iba.

¿Ikaw baga'y hindi nakatatalastas anang Hari nitong lahat kong palakad na tungkol ang ayos alila'y di dapat asalin nang tanang taga ritong lahat?

Sa balang sumuway na kahima't sino pilit tatanggapin parusang lagda ko sagot nang tinanong ay yaong utos mo ay hindi ko talos ang pagkatutoo.

Paano po ako'y may asawa't anak na hindi kakai't kami ay mahirap ay saang kukuha kung hindi maghanap nang ikabubuhay naming nararapat.

Matanto ang Hari ang ganoong sulit wika'y magtuloy kang dito ay pumanhik kahoy ay iwan mo't huwag nang umulit na gumawa nitong sa atas ko'y lihis.

Niyong mapanhik na'y pinaupo naman at ang mayordomo niya'y inutusan na magbalot siya nang isang balutan nang onzang ang haba'y higit isang dangkal.

At magbalot naman nang keso de plandes na sa ayos niyong onza ay iparis lihim na gawin mong huwag ipalirip at in~gatang huwag na may makamasid.

Kapag nayari na ay dalhan mo dito't huwag kang mabalam at hinihintay ko niyong mabalot na niyong mayordomo dinala sa Hari ang dalawang ito.

Sa Haring tanggapin ang tao'y tinawag dalawang balutang yao'y iginawad ito'y labis mo nang puhunaning dapat sa hanapbuhay mo't nang di naghihirap.

Ang kasipagan mo lamang ay dagdagan at ang iyong isip ay pakatalasan at magmula n~gayo'y huwag nang magpasan at tupdin ang aking mahigpit na bawal.

Matapos ang bilin ay napaalam na ang binigyan yamang taong taga villa sa kamay ay hawak balutang dalawa at doon sa hagda'y nanaog pagdaka.

Pagdating sa lupa'y kaniyang binuksan ang natuklas niya'y ang keso ang laman agad nang kinagat niya at tinikman ang lasa ay tunay na di maibigan.

Ang bigay na ito aniya ay aanhin asawa ko't anak ay dirin kakain anang Hari labis ko nang puhunani't kabuhayan namin ay dito kukunin.

Mahan~ga'y itapo't sagabal pa sa aking paguwi sa tahanang villa iniakmá nan~gang itatapon niya sa sundalong bantay na siya'y nakita.

Wika nang sundalo ang keso ay sayang ibigay sa akin kung ikaw ay ayaw taong taga villa'y ibinigay naman sampung niyong isang hindi binubuksan.

Nang maibigay na'y lumakad nagtuloy ang nasabing tao na bubulongbulong wika'y muli akong puputol nang kahoy na maipagbiling ipagpawing gutom... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books