Books Should Be Free is now
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Panayam ng Tatlong Binata — Unang Hati   By:

Book cover

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

=PANAYAM NG TATLONG BINATA TINULA NI

Cleto R. Ignacio

CONCEPCION, MALABON, RIZAL=.

BAHAY PALIMBAGAN ni P. SAYO BALO ni SORIANO

MAYNILA

TEL. 3099.

UNANG PAGKAPALIMBAG 1921

Rosario 225 Binundok .

TINIG KASALUKUYAN

O

=KUWENTO=

NG

=Tatlong Binatang=

SI

=Brillo, Electo at ni Brindo=

UNANG HATI

=PAUNAWA=

Bagaman di ninyo gawi ang maglibang sa gawa nang isang walang wastong malay na gaya ko nangang hindi nasilayan ni munting banaag niyong karunungan .

Paanhin mo'y laking tuwa na nang dibdib na handugan kita nang pamawing hapis utang kong dakila kundi ipagkait ang iyong hinahong manga paglilirip .

Labis ang saganang pasasalamat ko kundi ka mayamot at pagtamanan mo na basahin yaring alay ko sa inyo ulirang usapan nang binatang tatlo .

At mapagkukunan mo rin nang uliran kung hindi ka lubhang may pagkapihikan at di lahi niyong mahilig sa bagay na likuin kahi't matuwid na daan .

Sabi ko'y tigila't ang pantas mong lining ang may kaya'y sukat pakatalastasin ang sirang talata'y gawin ang ibigi't ang tula'y huwag mo lamang na baguhin .

=BRILLO=

May isang binatang mahirap ang buhay na nasok sa Hari nang paninilbihan ayon sa kaniyang kabaitang sakdal sa Hari't sa Reynang kinagigiliwan.

Lubos ang kanilang pagkakatiwala at di nasubukan nang lihis na gawa kaya't ilinagay nilang magalaga niyong sa Princesang halamang sagana.

Nakalugdan naman bunying Princesa yaong kabaita't kasipagan niya at sampo pa niyong man~ga piling Dama pagka't ayos mahal kahi't taong mura.

Bakit may taglay ring munting kagandahan ang kiyas at tindig ay timbang na timbang mabuting man~gusap kaya't kaulayaw na lagi nang Dama't nang Princesang mahal.

N~gala'y si Honrado nang abang binata ulila sa Ama't kapatid ma'y wala kaya ang kaniyang kaupahang madla ang sumusahod ay Inang nagaruga.

Siya ay maagang nagpapahin~galay at kung hatinggabi nagdidilig naman pagka't nagsisimba kung madaling araw at ito'y siya nang pinagkaratihan.

Pagdating sa hardin siya'y mamimitas niyong sarisaring maban~gong bulaklak saka sa Princesa ay dadalhing agad doon ginagawa ang balang iatas.

Kung nagaayos nang bulaklak ay siya ay hinihilin~gan nang Princesa't Dama na magsalita nang buhaybuhay baga na ikaaaliw niyong lungkot nila.

Madalas din niyang magina kasagutan sa Princesa't Dama kung hinihilin~gan na baka ang aking hindi karunun~gang magaalita'y inyo namang pagsawaan.

Tugon n~g Princesa'y kung gayong dahil wika ko sa iyong huwag kang manimdim parang kita mo na yaring loob namin na kasing isa nang kalooban mo rin.

Kinakatha niyang isinasalaysay ay ang isang abâ at isang may dan~gal na kahi't sing isa yaong katauhan ay sahol ang uri nang hamak sa mahal.

Kaya ang pagsinta n~g may uring hamak gaano mang laki ay di maisaad kawan~gis nang isang maban~gong bulaklak na sa sarile nang tangkay nalalagas.

Anopa't sa tuwing siya'y hihilin~gan na magsalita nang man~ga buhaybuhay nagpapahalata niyong kalagayan nang lihim na sinta niyang inin~gatan.

Sa gayong palaging man~ga bigkas niya napapansin naman nang bunying Princesa kaya n~ga at pilit na tinanong siya na kung sino yaong dukhang sinisinta.

Hiling mo pong ito'y kung ipatanto ko ay kamatayang ko't sukal nang loob mo titiisin ko na karatnan ma'y ano't huwag nang maturang taksil pa sa iyo.

Anitong Princesa'y kung sa ganang akin ang nais mong sinta'y di ko hahabagin n~guni at paano ang aking gagawin ay kamatayan mo kung kita'y giliwin.

Pagka't di papayag ang Hari kong Ama na sa dugong hamak ako'y magasawa at di sasalang ipapapatay niya't laking kadustaan sa cetro't korona.

Kaya kung ang iyong pagsinta ay tunay at ibig mong ako'y maging kapalaran ay pagpilitan mong humanap nang dan~gal nang ang pagsinta mo ay hindi masayang... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books