Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads

Perzië, Chaldea en Susiane De Aarde en haar Volken, 1885-1887   By: (1851-1916)

Book cover

Perzië, Chaldea en Susiane is a captivating historical account of Jane Dieulafoy's journey through Persia, Chaldea, and Susa in the late 19th century. Dieulafoy's vivid descriptions and attention to detail bring these ancient lands to life, painting a picture of their rich cultures, stunning landscapes, and colorful inhabitants.

The author's expertise in archaeology and exploration shines through in her meticulous observations of the region's historical sites and ruins. Her passion for uncovering the secrets of these ancient civilizations is evident in her dedication to documenting their histories and preserving their legacies.

Dieulafoy's writing is engaging and descriptive, making it easy for readers to visualize the sights, sounds, and smells of Persia, Chaldea, and Susa. Her thoughtful reflections on the customs, traditions, and beliefs of the people she encounters add depth and complexity to the narrative, providing valuable insights into the cultural tapestry of these regions.

Overall, Perzië, Chaldea en Susiane is a must-read for anyone interested in history, archaeology, or travel writing. Dieulafoy's passion for exploration and discovery shines through in every page, making this book a fascinating and enriching read.

First Page:

PERZIË, CHALDEA EN SUSIANE.

Door JANE DIEULAFOY

De heer Dieulafoy, ingenieur, bekend door zijne studiën over de muzelmansche kunst, ontving van den minister van openbaar onderwijs en schoone kunsten in Frankrijk de opdracht, om in Perzië de monumenten te gaan bestudeeren uit het tijdperk der Sassaniden, van de derde tot de zevende eeuw onzer jaartelling. Mevrouw Dieulafoy, die haren echtgenoot reeds op vroegere reizen naar Spanje, Marocco en Egypte had vergezeld, maakte ook dezen tocht met hem mede.

Alleen door eenige inlandsche bedienden begeleid, doorreisden zij beiden Perzië, Chaldea en geheel Susiane: eene streek, nog door geene vroegere fransche missie bezocht, en niet dan hoogst onvolledig bekend. De reis duurde veertien maanden; in dien tijd legden onze reizigers te paard een afstand af van ruim vijfduizend achthonderd kilometers. Mevrouw Dieulafoy was belast met de redactie van het dagboek der reis en met het vervaardigen der photografiën. Wij vertrouwen dat het onzen lezers niet ongevallig zal zijn, als wij hun uit dit belangrijk verhaal het een en ander mededeelen.

I

29 Maart 1881. De stad Erivan maakt een prettigen indruk: hare huizen met platte daken zijn voor het meerendeel door tuinen omringd. De witte bloesems der vruchtboomen en de wit gepleisterde muren van eenige half in europeeschen trant opgetrokken woningen steken vroolijk af tegen de grijze massa der inlandsche huizen, waarboven zich de koepels der moskeeën verheffen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books