Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Prometheus ontboeid Een lyrisch drama in vier bedrijven   By: (1792-1822)

Book cover

Prometheus Unbound is a powerful and thought-provoking piece of literature that delves into the concept of freedom and rebellion in the face of oppression. Percy Bysshe Shelley's lyrical prose and vivid imagery bring the ancient Greek myth of Prometheus to life in a new and captivating way.

The play follows Prometheus, a Titan who defies the tyrannical rule of Zeus and pays the ultimate price for his defiance. Shelley skillfully weaves together elements of myth, philosophy, and social commentary to create a compelling narrative that challenges readers to question the nature of power and society.

One of the most striking aspects of Prometheus Unbound is Shelley's exploration of the power of the human spirit and the resilience of the individual in the face of overwhelming adversity. Through Prometheus's unwavering determination and courage, Shelley inspires readers to stand up for their beliefs and fight for their freedoms, no matter the cost.

Overall, Prometheus Unbound is an important and timeless work that continues to resonate with readers today. Shelley's poetic and profound writing style, combined with his thought-provoking themes, make this play a must-read for anyone interested in exploring the complexities of human nature and the pursuit of liberty.

First Page:

PROMETHEUS ONTBOEID

WERELDBIBLIOTHEEK

ONDER LEIDING VAN L. SIMONS

SHELLEY

PROMETHEUS ONTBOEID

EEN LYRISCH DRAMA IN VIER BEDRIJVEN

VERTAALD DOOR ALEX. GUTTELING

HET RECHT VAN VERTOONEN VOORBEHOUDEN VOLGENS DE WET OP HET AUTEURSRECHT

UITGEGEVEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ VOOR GOEDE EN GOEDKOOPE LECTUUR AMSTERDAM

INLEIDING

Tot dit gedicht van Shelley is de lezing van Aeschylus' "Prometheus Geboeid", waarvan het vervolg: "Prometheus Ontboeid" verloren is, de aanleiding geweest. Talrijke regels en brokstukken in het engelsche drama herinneren aan het grieksche, wat men reeds voldoende kan zien, al kent men, zoo als ik, hiervan alleen de vertaling van Elisabeth Browning. Wat meer is: de grootsche figuur van Prometheus is bij Aeschylus geen andere dan bij Shelley. Aeschylus zag in zijn daad ook het nuttelooze, hij liet het koor hem toeroepen: "O vriend, schouw en zie! wat is al de schoonheid van het menschdom? kan het schoon zijn? Wat is al zijn sterkte? is het sterk? En wat voor hoop kunnen zij dragen, deze stervende levenden; die éen dag leven? En ziet gij niet, mijn vriend, hoe zwak en traag, en als een droom, dit arme blinde menschdom gaat, afgedreven van zijn doel? En hoe geen menschetwisten kunnen verwarren de harmonie van Zeus?" maar toch rijst uit dit drama, dat door dit besef van het wanhopige van Prometheus' streven wezenlijk een drama is, bewonderenswaardig reusachtig de gestalte van hem, die de menschen zoo liefhad, dat hij om hen den toorn van Zeus trotseerde... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books