Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Rizal sa Harap ng Bayan Talumpating Binigkas sa Look ng Bagumbayan   By:

Book cover

First Page:

[Transcriber's note: Tilde g in old Tagalog which is no longer used is marked as ~g.]

[Paalala ng nagsalin: May kilay ang mga salitang "ng, mga," at iba pa upang ipakita ang dating estilo sa pag sulat ng Tagalog na sa ngayon ay hindi na ginagamit.]

=Si RIZAL sa HARAP n~g BAYAN=

TALUMPATING BINIGKÁS SA LOOK N~G BAGUMBAYAN N~G BINIBINING

=PILAR J. LAZARO HIPOLITO=

Ika 30 n~g Diciembre n~g taong 1906

LIMBAGAN

Daang Carriedo Bl.101 Ni,

=FAJARDO AT KASAMA=

=SI RIZAL SA HARAP N~G BAYAN=

Talumpating Binigkas N~g Bb. Pilar J. Lázaro Hipolito Sa Look N~g Bagumbayan, Alang alang Sa Ika Sampung Taón Nang Pagkakabaril Sa Ating Bayani.

Bayan cong pinacaiirog: Ang unang pinasasalubun~gan n~g maligayang pagbati at pagpipitagan, sampu n~g lahat n~g m~ga napipisan, lalong lalo na ang m~ga ginoong bumubuo n~g pagpapaonlac sa caran~galán n~g dakilang Rizal na casalucuyang ipinagdidiwang n~g capuluang Filipinas, cayo'y hinahandugan n~gayon n~g di mabilang na pasasalamat, sanhi n~g pagcatanim sa kaibuturan n~g puso n~g araw na itong di co rin nililimot.

Baga man culang pa sa tapat na cagulan~gan ang cutad na pag iisip sa tungculing n~gayo'y ipinamahala, datapuwa, pinagtamanan cahit anong hirap, macatupad lamang sa adhica n~g m~ga capatid sa mabigat na pasaning aco'y maging isa sa magpapaonlac, sa pamamag itan n~g bigcás, gayon sa pamimintuho sa Bayan cong kinamulatan.

Cung ang pupulas sa labi sa oras na ito ay culang sa timyas, ang madlang nai ipon na ang macatataroc n~g lalim n~g aking pagcapahat, n~guni magi ging isang pamucaw, isang pagcantig sa pintuan n~g calooban, bagay sa caramihang nagwawacsi pa n~g tunay na damdamin at sumasampalataya sa hiduang aral n~g m~ga nagcucubling halimaw na nag aanyon mabait, bago'y caaway n~g cagalin~gan, na di pa nasiyahan sa tinalicdang pagtatamasa n~g m~ga cahirapan, cundi bagcus namamalagtas sa lalong pag api at pagdustang nacalalagim sa isang hindi nan~gimi sa camatayan macapagbucás sa tulóg na loob n~g canyang cababayan, at naging mananacop n~g Filipinas sa paghahayin n~g buhay n~g icatutubós sa tanán, n~guni, ¡anong hapding salan~gin! ¡anong pait namnamin! cung madilidiling yuco sa dating caugalian ang pinaghabinlang ilán n~g canyang m~ga talinghaga.

¿Ibig ninyong makilala? ¡ah! wala acong carapatang tumurol at sucat na lamang ipatalastas ang nacapanghihilacbot na usapan n~g m~ga lahing Lacandula rin, upang man~gakilalang sila'y dapat pacasumpain, na anila'y: Si Rizal ang tunay na may casalanan at nagcalat n~g caguluhan at cahirapang tinatangkilic n~gayon n~g Bayan , m~ga pan~gun~gusap na di napag labanan n~g puso cong iwi at naramdamang lumuha n~g dugó, at naipucol naman tuloy ang wicang: bakit hindi man~gatal at mapipi ang cumacatal n~g walang catotohanan ; datapua't n~g macapaghunos dili sa paglalatang n~g galit sa sumandaling iyon ay dagling binawi at pinapaghari ang capatawarang naisigao ang mahalagang bigcas n~g Póong si Jesús, n~g napapaco sa Cruz n~g casalanan: Dios co sila'y patawarin mo sapagcat hindi nalalaman ang canilang guinagawa (Palacpacan).

Talastas n~g lahat ang Bayan sinilan~gan n~g ating ipinag gagalac n~gayon, iyang dacong sinisicatan n~g maliwanag na araw, na pinamumutictican n~g m~ga bagong silang na pagmamalasakit, diyan sa Calamba, niyong ika labing siyam n~g Junio n~g taong isang libo, walong daa't anim na pu't isa, sa macatuid, ganap na apat na pu't limang taon limang buan at labing isang araw n~gayon, at buhat naman n~g gupuin ang canyang iniin~gatang buhay n~g m~ga lihim na caaway, ay sampung taon n~gayon walang culang.

Bakibaki in m~ga napipisang caguinoohan cung anong tabác n~g mapanglupig ang lumagpac sa ulo n~g m~ga Bayaning nagsipagnasang humawi n~g m~ga calihimang mapagparusa, panaho'y tumatacas at tumatacbong matulin n~g wala pang ninicat na pag asa, iyang pag asang pag aagawanan pa cung totoong mapa atin na. Siya'y hindi nalulupaypay cahiman nauumang sa bagsic n~g paratang, nagpatuloy sa layong pawang icagagaling natin, n~guni hindi kinilalang utang na loob n~g m~ga sumasamba sa capangyarihan n~g m~ga mapagbalat cayóng wari ay catulong bago'y tunay na calaban... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books