Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Sagen van Koning Arthur en de Ridders van de Tafelronde   By:

Book cover

"Sagen van Koning Arthur en de Ridders van de Tafelronde" by Nelly Montijn-de Fouw is a captivating retelling of the legendary tales of King Arthur and his knights. The author skillfully weaves together stories of bravery, chivalry, and betrayal, bringing to life the characters and the world they inhabit.

Montijn-de Fouw's writing is both evocative and engaging, drawing readers in with vivid descriptions and strong character development. Each tale is filled with action, intrigue, and moral dilemmas that keep the reader eagerly turning the pages.

The author stays true to the classic Arthurian legends while adding her own unique perspective and voice to the narrative. Her storytelling is both faithful to the source material and fresh, making this book a must-read for fans of Arthurian literature.

Overall, "Sagen van Koning Arthur en de Ridders van de Tafelronde" is a delightful and enchanting collection of stories that will appeal to readers of all ages. Montijn-de Fouw's talent for storytelling shines through in this book, making it a truly enjoyable read.

First Page:

SAGEN VAN KONING ARTHUR EN DE RIDDERS VAN DE TAFELRONDE.

AAN MIJN MAN.

SAGEN VAN KONING ARTHUR EN DE RIDDERS VAN DE TAFELRONDE

DOOR

NELLY MONTIJN DE FOUW,

GEILLUSTREERD DOOR

ARTHUR RACKHAM.

ZUTPHEN W. J. THIEME & CIE.

ALGEMEENE INLEIDING.

Doordat ik mij bij mijne studie in de Engelsche Taal en Letterkunde meer in het bijzonder had beziggehouden met de studie der Arthur sagen en dus wist, hoe uitgebreid het veld daarvan is, heb ik niet dan met eenige aarzeling de bewerking van eenige dier sagen voor de pers op mij genomen.

Het was inderdaad niet gemakkelijk om uit het groote aantal Arthur sagen, welke verspreid zijn over de letterkunde van bijkans gansch Europa, eene geschikte keuze te doen. Of ik hierin geslaagd ben met de tien verhalen, welke in de volgende bladzijden zijn opgenomen de toekomst zal het leeren!

Het ligt voor de hand, dat ik door mijne reeds genoemde studie gedreven werd om mij, wat de keuze der sagen betreft, het eerst te wenden tot de Engelsche letterkunde; het meerendeel mijner verhalen is dan ook hieraan ontleend... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books