Books Should Be Free
Loyal Books
Free Public Domain Audiobooks & eBook Downloads
Search by: Title, Author or Keyword

Sint-Nikolaas en het Sint-Nikolaas-feest   By:

Book cover

First Page:

OPMERKINGEN VAN DE BEWERKER: Zo vlak voor zijn gedenkdag en feest dit jaar, is ook een e boekje over Sint Nikolaas klaar. Het belangrijkste wat te melden is voor het colofon: een boek van W. A. van Hengel uit 1831 diende als bron. Het taalgebruik ging niet op de helling, het komt tot u in de originele, verouderde spelling. Geen poging is ondernomen tot modernisering, laat het desondanks krijgen uw waardering. Daarbij moet wel het volgende worden gesteld: woordafbrekingen aan het regeleinde zijn stilzwijgend hersteld. De bladzijde nummering is in de tekst versie verdreven, in het origineel cursieve tekst is als cursief weergegeven. Bij het transcriberen hadden wij al de nodige voorpret: het Online Distributed Proofreading team op http://www.pgdp.net.

SINT NIKOLAAS EN HET SINT NIKOLAAS FEEST.

SINT NIKOLAAS

EN HET

SINT NIKOLAAS FEEST.

DOOR

W. A. van HENGEL.

[Decoratieve Illustratie]

te Leiden, bij S. en J. Luchtmans. 1831.

VOORBERIGT.

Reeds geruimen tijd geleden iets over Sint NIKOLAAS en het Sint NIKOLAAS feest aan mijne vrienden, de Hoogleeraren KIST en ROYAARDS , als schrijvers en verzamelaars van het Archief voor Kerkelijke Geschiedenis, inzonderheid in Nederland , beloofd hebbende, wilde ik met hetzelve niet langer achterblijven. Ik had toch alleenlijk de moeite te doen, om zeker opstel, hetwelk voor eene reeks van jaren door mij vervaardigd en hier en daar voorgelezen was geworden, een weinig om te werken. Ik ondernam derhalve dezen arbeid, en mogt weldra mijne verhandeling met eenige taal en oudheidkundige aanteekeningen inzenden. Doch daar juist toevallig de zesde van Wintermaand nu met snelle schreden naderde, vertrouwde ik, dat het aan sommige mijner landgenooten niet onaangenaam zijn zou, zoo zij die verhandeling, zonder het Archief te bezitten, verkrijgen konden. Zie daar de reden, waarom dezelve als een afzonderlijk geschrift wordt uitgegeven. Mogt zij niet alleen met genoegen gelezen worden; maar ook aan dezen en genen nog eenig nuttig onderwijs verschaffen!

[Leiden 11 Novemb. 1831.

[Decoratieve Illustratie]

SINT NIKOLAAS

EN HET

SINT NIKOLAASFEEST.

Onder de zonderlinge verschijnselen, welke zich op de wereld voordoen, behoort buiten twijfel het kinderfeest, naar Sint NIKOLAAS genoemd, en hetwelk op den zesden van Wintermaand, zoo elders, als door geheel ons vaderland heen gevierd wordt. Hetzelve rust noch op staatkundige gebeurtenissen, noch op burgerlijke of godsdienstige wetten: en evenwel plant het zich van het eene geslacht op het andere over. In jaren van algemeenen rampspoed moge het minderen glans ten toon spreiden en minder genoegen opleveren; er komt echter nooit een tijd, waarin het geheel wordt nagelaten. Hoezeer de verschillende rangen en standen der maatschappij zich van elkander onderscheiden; te dezen aanzien onderscheiden zij zich niet: neen, overal, waar kinderen zijn, vereenigt zich steeds groot en klein, om, als de bepaalde dag daar is, in de viering van het feest te deelen... Continue reading book >>
eBook Downloads
ePUB eBook
• iBooks for iPhone and iPad
• Nook
• Sony Reader
Kindle eBook
• Mobi file format for Kindle
Read eBook
• Load eBook in browser
Text File eBook
• Computers
• Windows
• Mac

Review this bookPopular Genres
More Genres
Languages
Paid Books